Cập nhật lần cuối: Ngày 6 tháng 11 năm 2020

Tại Samsung Electronics Co., Ltd., chúng tôi hiểu quyền riêng tư quan trọng như thế nào đối với khách hàng của mình. Chúng tôi đã tạo Chính sách Quyền riêng tư Knox này để bảo đảm bạn hiểu cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi tại https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy cũng được áp dụng cho việc bạn sử dụng dịch vụ Knox. Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi bao gồm nhiều thông tin hơn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn. Chính sách này cũng bao gồm thông tin về cách liên hệ với chúng tôi. Vui lòng đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi cùng với Chính sách Quyền riêng tư Samsung Knox này. Tuy nhiên, Chính sách quyền riêng tư Samsung Knox này sẽ luôn được ưu tiên áp dụng so với Chính sách về Quyền riêng tư liên quan đến cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho Knox.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO?

Thông qua Samsung Knox, chúng tôi thu thập và lưu giữ thông tin về bạn bằng nhiều cách khác nhau.

Thông tin về Hoạt động Sử dụng Knox của Bạn

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về hoạt động sử dụng Knox của bạn thông qua phần mềm trên thiết bị có hỗ trợ Knox của bạn và bằng các phương tiện khác. Chúng tôi sẽ thu thập:

• Thông tin thiết bị và ứng dụng, chẳng hạn như số nhận dạng thiết bị và các số nhận dạng duy nhất khác, phiên bản phần mềm thiết bị, phiên bản Hệ điều hành, kiểu máy thiết bị, tên gói ứng dụng, phiên bản gói ứng dụng và dữ liệu băm của ứng dụng.

• Thông tin về việc sử dụng Knox của bạn, bao gồm cách thức, thời gian và tần suất bạn sử dụng thiết bị của mình và Knox. Máy chủ của Samsung sẽ nhận được thông tin khi bạn tương tác với Knox, chẳng hạn như thông tin về việc bạn sử dụng Knox và các tương tác của bạn với Knox.

• Với sự đồng ý riêng của bạn, ứng dụng ghi nhật ký để xác định và chẩn đoán lỗi với Knox. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về các loại dữ liệu được thu thập và sử dụng trong thỏa thuận riêng.

Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin khác về bạn, thiết bị và ứng dụng của bạn, và việc bạn sử dụng Knox theo các cách mà chúng tôi mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập hoặc nếu có sự cho phép của bạn.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được cho các mục đích sau:

• đăng ký và xác thực bạn hoặc thiết bị của bạn để kích hoạt Knox và quản lý giấy phép Knox;

• cung cấp khuôn khổ Knox và các tính năng và dịch vụ của Knox;

• phản hồi các yêu cầu, thắc mắc và hướng dẫn của bạn được thực hiện thông qua dịch vụ hoặc về Knox;

• điều hành, đánh giá và cải tiến hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm việc phát triển các sản phẩm mới; tăng cường cũng như cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; quản lý truyền thông; phân tích sản phẩm, cơ sở khách hàng và các dịch vụ; tiến hành nghiên cứu thị trường; thực hiện phân tích dữ liệu; và thực hiện kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác);

• phân tích các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn khách hàng của mình để cung cấp truyền thông, dịch vụ và trải nghiệm có liên quan nhất cho bạn;

• cung cấp các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho Knox;

• tuân thủ và thực thi các yêu cầu pháp lý hiện hành, các tiêu chuẩn ngành liên quan và các chính sách của chúng tôi; bao gồm Chính sách Quyền riêng tư Samsung Knox này và Chính sách Quyền riêng tư chung;

• bảo vệ các quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của Samsung Electronics hoặc bất cứ công ty liên kết, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng nào của chúng tôi.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN VỚI AI?

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn trong nội bộ doanh nghiệp của chúng tôi và cho các tổ chức sau đây, nhưng chỉ với các mục đích mô tả ở trên.

• Công ty liên kết: các công ty khác của Tập đoàn Samsung Electronics mà chúng tôi kiểm soát hoặc sở hữu;

· Đối tác kinh doanh: các đối tác mà chúng tôi cùng phối hợp để cung cấp Samsung Knox cho bạn. Các đối tác kinh doanh này kiểm soát và quản lý thông tin cá nhân của bạn;

• Nhà cung cấp dịch vụ: các công ty được lựa chọn cẩn thận cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ nền tảng đám mây duy trì dữ liệu thay mặt chúng tôi. Các nhà cung cấp này cũng cam kết bảo vệ thông tin của bạn;

• Các bên khác khi được luật pháp yêu cầu hoặc khi cần thiết để bảo vệ dịch vụ Knox: ví dụ, có thể việc tiết lộ thông tin của bạn là cần thiết theo luật pháp, thủ tục pháp lý hoặc lệnh của tòa án từ các cơ quan chính phủ. Họ cũng có thể tìm kiếm thông tin của bạn từ chúng tôi cho các mục đích hành pháp, an ninh quốc gia, chống khủng bố hoặc các vấn đề khác có liên quan đến an ninh công cộng;

• Các bên khác liên quan đến những giao dịch của công ty: chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba như là một phần của việc sáp nhập hoặc chuyển nhượng, mua lại hoặc bán đi, hoặc trong trường hợp phá sản; và

• Các bên khác với sự cho phép của bạn hoặc theo yêu cầu của bạn: ngoài những tiết lộ được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Samsung Knox này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn cho phép hoặc yêu cầu riêng việc chia sẻ đó.

CẬP NHẬT CHO CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ SAMSUNG KNOX NÀY

Chính sách Quyền riêng tư Samsung Knox này có thể được cập nhật để cho bạn biết về những thay đổi về cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của bạn trong Knox hoặc những thay đổi trong các luật có liên quan. Ngày mà tài liệu này đã được cập nhật lần cuối sẽ được hiển thị ở đầu Chính sách Quyền riêng tư Samsung Knox này.