Huling na-update noong: Nobyembre 6, 2020

Sa Samsung Electronics Co., Ltd., alam namin kung gaano kahalaga ang privacy sa aming mga customer. Binuo namin ang Patakaran sa Privacy na ito ng Knox para matiyak na nauunawaan mo kung paano namin kinokolekta at ginagamit ang iyong personal na impormasyon.

Nalalapat din ang aming Patakaran sa Privacy na nasa https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy sa paggamit mo ng Knox. Naglalaman ang aming Patakaran sa Privacy ng higit pang impormasyon tungkol sa paraan ng paggamit namin sa iyong data. Naglalaman din ito ng impormasyon tungkol sa kung paano makipag-ugnayan sa amin. Pakibasa ang aming Patakaran sa Privacy bilang karagdagan sa Patakaran sa Privacy na ito ng Samsung Knox. Gayunpaman, palaging mangingibabaw ang Patakaran sa Privacy na ito ng Samsung Knox kaysa sa Patakaran sa Privacy kaugnay ng paggamit namin sa iyong impormasyon para sa Knox.

ANONG IMPORMASYON ANG KINOKOLEKTA NAMIN?

Sa pamamagitan ng Samsung Knox, kumukuha at nagtatabi kami ng impormasyon tungkol sa iyo sa iba’t ibang paraan.

Impormasyon Tungkol sa Iyong Paggamit ng Knox

Mangongolekta kami ng impormasyon tungkol sa paggamit mo sa aming Knox sa pamamagitan ng software sa iyong mga device na may naka-enable na Knox at sa iba pang paraan. Kokolektahin namin ang mga sumusunod:

• Impormasyon ng device at app, tulad ng mga identifier ng device at iba pang natatanging identifier, bersyon ng software ng device, bersyon ng OS, mga modelo ng device, pangalan ng package ng application, bersyon ng package ng application, at data ng hash ng application.

• Impormasyon tungkol sa iyong paggamit ng Knox, kabilang kung paano, kailan, at kung gaano kadalas mo gamitin ang iyong mga device at ang Knox. Makakatanggap ang mga server ng Samsung ng impormasyon kapag nakipag-ugnayan ka sa Knox, tulad ng impormasyon tungkol sa paggamit mo ng Knox at mga pakikipag-ugnayan mo sa Knox.

• Nang may hiwalay mong pahintulot, mga log ng application para tumukoy at mag-diagnose ng mga error sa Knox. Ipapaliwanag namin nang mas detalyado ang mga uri ng data na kinokolekta at ginagamit sa hiwalay na pahintulot.

Maaari din kaming mangolekta ng iba pang impormasyon tungkol sa iyo, sa mga device at app mo, at sa iyong paggamit sa Knox sa mga paraang inilalarawan namin sa iyo sa panahon ng pangongolekta o kaya ay nang may pahintulot mo.

PAANO NAMIN GINAGAMIT ANG IYONG IMPORMASYON?

Ginagamit namin ang nakolektang impormasyong para sa mga sumusunod na layunin:

• iparehistro at i-authenticate ka o ang iyong device para sa pag-activate ng Knox at pamamahala ng mga lisensya ng Knox;

• ibigay ang framework ng Knox at ang mga feature at serbisyo nito;

• tumugon sa iyong mga kahilingan, tanong, at tagubilin sa pamamagitan ng o tungkol sa Knox;

• patakbuhin, suriin, at pahusayin ang aming negosyo (kabilang ang pag-develop ng mga bagong produkto, pagpapaganda at pagpapahusay sa aming mga produkto at serbisyo; pamamahala sa aming mga komunikasyon; pagsusuri sa aming mga produkto, serbisyo at customer base; pagsasagawa ng pananaliksik sa merkado; pagsasagawa ng pagsusuri sa data; at pagsasagawa ng mga gawaing pang-accounting, pang-auditing, at iba pang panloob na gawain);

• suriin ang aming mga produkto at serbisyo para matulungan kaming mas maunawaan ang aming mga customer nang sa gayon ay maialok sa iyo ang mga lubos na may kaugnayang komunikasyon, serbisyo at karanasan;

• makapagbigay ng mga update sa software, serbisyo sa maintenance, at suporta para sa Knox;

• sumunod sa at ipatupad ang mga naaangkop na legal na kinakailangan, nauugnay na pamantayan sa industriya at ang aming mga patakaran, kasama ang Patakaran sa Privacy na ito ng Samsung Knox at ang Patakaran sa Privacy;

• protektahan ang mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng Samsung Electronics, o ng alinman sa aming mga affiliate, kasosyo sa negosyo, o mga customer.

KANINO NAMIN IBINABAHAGI ANG IYONG IMPORMASYON?

Ihahayag namin ang iyong impormasyon sa loob ng aming negosyo at sa mga sumusunod na entidad, pero para lang sa mga layuning inilalarawan sa itaas.

• Mga affiliate: iba pang kumpanya ng Samsung Electronics Group na aming kinokontrol o pagmamay-ari;

• Mga kasosyo sa negosyo: mga kasosyong katuwang namin sa pagbibigay sa iyo ng Samsung Knox. Kinokontrol at pinapamahalaan ng mga kasosyo sa negosyong ito ang iyong personal na impormasyon;

• Mga service provider: mga maingat na piniling kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyo para sa o sa ngalan namin, tulad ng mga provider ng cloud platform na nagpapanatili ng data sa ngalan namin. Nakatuon din ang mga provider na ito sa pagprotekta sa iyong impormasyon;

• Iba pang partido kapag iniaatas ng batas o kung kinakailangan para maprotektahan ang Knox: halimbawa, maaaring iniaatas ito ng batas, legal na proseso, o utos ng hukuman mula sa mga awtoridad ng pamahalaan para ihayag ang iyong impormasyon. Maaari din nilang kunin ang iyong impormasyon mula sa amin para sa mga layunin ng pagpapatupad ng batas, pambansang seguridad, paglaban sa terorismo, o iba pang isyung may kaugnayan sa seguridad ng publiko;

• Iba pang partido kaugnay ng mga transaksyon ng korporasyon: maaari naming ihayag ang iyong impormasyon sa isang third party bilang bahagi ng pagsasanib o paglipat, pagkuha o pagbenta, o sa kaganapan ng pagkabangkarote; at

• Iba pang partido nang may pahintulot mo o sa utos mo: bukod sa mga paghahayag na inilalarawan sa Patakaran sa Privacy na ito ng Samsung Knox, maaari kaming magbahagi ng impormasyon tungkol sa iyo sa mga third party kung magbibigay ka ng hiwalay na pahintulot o hihilingin mo ang nasabing pagbabahagi.

MGA UPDATE SA PATAKARAN SA PRIVACY NA ITO NG SAMSUNG KNOX

Maaaring i-update ang Patakaran sa Privacy na ito ng Samsung Knox para ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga pagbabago sa paraan ng aming pagkolekta at pagproseso ng impormasyon mo sa Knox o mga pagbabago sa mga nauugnay na batas. Makikita sa itaas ng Patakaran sa Privacy na ito ng Samsung Knox ang petsa kung kailan huling na-update ang dokumento.