Soňky täzelenen senesi: 6 noýabr, 2020

Samsung Electronics Co., Ltd. kompaniýasynda biz öz müşderilerimiz üçin şahsy gizlinligiň nähili möhümdigini bilýäris. Biziň şahsy maglumatlaryňyzy nähili ýygnaýandygymyza we ulanýandygymyza düşünmegiňize göz ýetirmek üçin biz şu Knox Gizlinlik syýasatyny döretdik.

https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy salgysynda goýlan Gizlinlik syýasatymyz siziň Knox ulanyşyňyza hem degişli bolup durýar. Biziň Gizlinlik syýasatymyz maglumatlaryňyzy nähili ulanýandygymyz barada goşmaça maglumatlary öz içine alýar. Ol bize nähili ýüz tutmalydygy barada maglumatlary hem öz içine alýar. Bu Samsung Knox Gizlinlik Bildirişinden başga-da Gizlinlik Syýasatymyzy hem okamagyňyzy haýyş edýäris. Ýöne, maglumatyňyzy Knox üçin nähili ulanýandygymyz bilen baglanyşyklylykda bu Samsung Knox Gizlinlik syýasaty hemişe Gizlinlik syýasatyndan hukuk taýdan artykmaçlyk edýär.

BIZ NÄHILI MAGLUMATLARY ÝYGNAÝARYS?

Biz siz baradaky maglumaty Samsung Knox-yň üsti bilen alyp, ony dürli usullar arkaly saklaýarys.

Knox nähili ulanýandygyňyz barada maglumat

Biz siziň Knox işledilen enjamlaryňyzdaky programma üpjünçiligi üsti bilen we beýleki usullar arkaly biziň Knox ulanyşyňyz barada maglumaty ýygnarys. Biz şu aşakdakylary ýygnarys:

• Enjam identifikatorlary we başga özboluşly identifikatorlar, enjam programma üpjünçiligi wersiýasy, OU wersiýasy, enjam modelleri, programma üpjünçiligi paket wersiýasy we goýmanyň heş maglumaty ýaly enjam we goýma maglumatlary.

• Knox ulanyşyňyz barada maglumat, şol sanda enjamlaryňyzy we Knox nähili, haçan we nähili ýygylykda ulanýandygyňyz. Knox bilen täsirleşeniňizde Samsung serwerleri siziň Knox ulanyşyňyz we Knox bilen täsirleşmeleriňiz barada maglumaty alar.

• Knox bilen näsazlyklary anyklamak we seljermek üçin goýma žurnallary, aýratyn razylygyňyz bilen. Aýratyn razylygyňyz bilen ýygnalýan we ulanylýan maglumatlaryň görnüşlerini has jikme-jik düşündireris.

Siz barada, enjamdyr goýmalaryňyz we Knox ulanyşyňyz hakda başga maglumatlary hem öz razylygyňyz bilen, ýygnalýan wagty size beýan edýän görnüşimizde ýa-da başgaça ýygnap bileris.

MAGLUMATYŇYZY NÄHILI ULANÝARYS?

Ýygnalan maglumatlary şu maksatlar üçin ulanýarys:

• Knox işjeňleşdirilmegi üçin özüňizi ýa-da enjamyňyzy bellige almak, hakykylygyňyzy barlamak we Knox ygtyýarnamalary dolandyrmak;

• Knox çarçuwasyny, onuň funksiýalaryny we hyzmatlary üpjün etmek;

• Knox üsti bilen edilen talaplaryňyza, ýüztutmalaryňyza we görkezmeleriňize jogap bermek;

• Öz işimizi dolandyrmak, oňa baha bermek we ony gowulandyrmak (şol sanda täze önümleri işläp düzmek; önümlerimizi we hyzmatlary kämilleşdirmek we gowulandyrmak; aragatnaşyklarymyzy dolandyrmak; önümlerimizi, müşderi binýadymyzy we hyzmatlary seljermek; bazar derňewini geçirmek; maglumat seljermesini ýerine ýetirmek; we buhgalteriýa, audit we beýleki içerki funksiýalary amala aşyrmak);

• Iň dahylly aragatnaşyklary, hyzmatlary we tejribeleri hödürlemek maksady bilen, öz müşderilerimize has gowy düşünmegimize kömegi deger ýaly öz önümlerimizi we hyzmatlarymyzy seljermek;

• Knox üçin programma üpjünçilik täzelemelerini, tehniki ideg hyzmatlaryny we goldawy üpjün etmek;

• degişli kanuny talaplara, dahylly senagat standartlaryna we öz syýasatlarymyza laýyk hereket etmek we olary berjaý etmek, şol sanda bu Samsung Knox Gizlinlik syýasatyny we Gizlinlik syýasatyny;

• Samsung Electronics-iň ýa-da islendik affilirlenen kompaniýalarymyzyň, biznes hyzmatdaşlarymyzyň ýa-da müşderilerimiziň hukuklaryny, emlägini ýa-da howpsuzlygyny goramak.

MAGLUMATLARYŇYZY KIMIŇ BILEN PAÝLAŞÝARYS?

Biz biznesimiz içerisinde we aşakdaky ýuridiki şahslara maglumatlaryňyzy paş ederis, emma diňe ýokarda beýan edilen maksatlar üçin.

• Golçur kärhanalar: öz dolandyrmagymyzda ýa-da eýeçiligimizde durýan, Samsung Electronics toparynyň beýleki kompaniýalary;

• Biznes hyzmatdaşlary: sizi Samsung Knox bilen üpjün etmek üçin biziň bilen işleşýän hyzmatdaşlar. Şu biznes hyzmatdaşlary şahsy maglumatyňyzy gözegçilikde saklaýar we dolandyrýar;

• Hyzmat üpjünçiler: biz üçin maglumatlary dolandyrýan bulutly platforma üpjünçiler ýaly bize ýa-da biziň adymyzdan hyzmatlary üpjün edýän seresaply saýlanylan kompaniýalar. Ol üpjün edijiler hem siziň maglumatlaryňyzy goramagy borç edinýärler;

• Knox goramak üçin kanun tarapyndan talap edilende ýa-da gerek bolanda başga taraplar: meselem, kanun, ýuridik proses ýa-da döwlet edaralary tarapyndan kazyýet buýrugy esasynda maglumatyňyzy aýan etmek zerur bolup biler. Olaryň kanuny berjaý etmek, milli howpsuzlyk, anti-terrorizm ýa-da jemgyýetçilik howpsuzlygyna dahylly başga meseleler sebäpli bizden siziň maglumatlaryňyzy talap etmekleri mümkin;

• Korporatiw geleşikler bilen baglanyşyklylykda başga taraplar: biziň kompaniýa bilen birleşen ýa-da garamagymyza geçen, satyn alnan ýa-da satylan ýagdaýynda geleşigiň bir bölegi hökmünde, ýa-da tölege ukypsyzlyga düşen ýagdaýynda siziň maglumatyňyzy üçünji bir tarapa aýan etmegimiz mümkindir; we

• Öz razylygyňyz ýa-da görkezmäňiz esasynda başga taraplar: şu Samsung Knox Gizlinlik syýasatynda beýan edilýän aýan etmelerden başga-da, eger aýratynlykda razylyk berseňiz ýa-da şonuň ýaly paýlaşmagy talap etseňiz, siz barada maglumatlary üçünji taraplar bilen paýlaşyp bileris.

BU SAMSUNG KNOX GIZLINLIK SYÝASATYNDAKY TÄZELEMELER

Bu Samsung Knox Gizlinlik syýasaty size biziň Knox-daky maglumatlaryňyzy ýygnaýşymyza we işleýşimize girizilen üýtgetmeler ýa-da degişli kanunlara we düzgünnamalara girizilen üýtgetmeler barada habar bermek üçin täzelenmegi mümkin. Resminamanyň soňky täzelenen senesi bu Samsung Knox Gizlinlik syýasatynyň ýokarsynda görkezilýär.