ေနာက္ဆံုး အပ္ဒိတ္လုပ္ခ်ိန္- ႏိုဝင္ဘာလ 6 ရက္၊ 2020

Samsung Electronics Co., Ltd. တြင္ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးမွာ မည္မွ်အေရးၾကီးသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိပါသည္။ သင့္ကို္ယ္ေရးသီးသန္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အသုံးျပဳပုံအား ေသခ်ာနားလည္ေစရန္ Knox ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈ မူဝါဒကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖန္တီးထားပါသည္။

https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈ မူဝါဒသည္ သင့္ Knox အသံုးျပဳမႈႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈ မူဝါဒတြင္ သင့္ ​ေဒတာ မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္သို႔အသံုးျပဳသည္ကို ပိုမိုပါဝင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈ မူဝါဒအျပင္ ဤ Samsung Knox ကိုယ္ေရးသီးသန္႔ မူဝါဒကို ဖတ္႐ႈေပးပါ။ သို႔ရာတြင္ ဤ Samsung Knox ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈ မူဝါဒသည္ Knox အတြက္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳပုံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈ မူဝါဒအေပၚ အၿမဲတမ္း လႊမ္းမိုးမႈရွိပါသည္။

မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုစည္းပါသလဲ။

Samsung Knox မွတဆင့္ သင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ရယူထိန္းသိမ္းထားသည္။

သင္၏ Knox အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

သင္၏ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ Knox ကို အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို Knox ဖြင့္ထားေသာ စက္မ်ားႏွင့္ တျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ရယူစုေဆာင္းပါမည္။ ေအာက္ပါတို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စုေဆာင္းပါမည္-

• စက္ ခြဲျခားသိရွိေရးမ်ားႏွင့္ တျခား အထူးသီးသန္႔ ခြဲျခားသိရွိမႈမ်ား၊ စက္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ဗားရွင္း၊ OS ဗားရွင္း၊ စက္ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ အပလီေကးရွင္း ပါဝင္အခ်က္အလက္မ်ား အမည္၊ အပလီေကးရွင္း ပါဝင္အခ်က္အလက္မ်ား ဗားရွင္းႏွင့္ အပလီေကးရွင္း၏ အၾကမ္းဖ်င္း ေဒတာမ်ား ကဲ့သို႔ စက္ႏွင့္ အက္ပ္ အခ်က္အလက္မ်ား။

• သင့္စက္မ်ားႏွင့္ Knox ကို အသုံးျပဳပုံ၊ အသုံးျပဳခ်ိန္ႏွင့္ အသုံးျပဳသည့္ အႀကိမ္ေရတို႔ အပါအဝင္ သင္၏ Knox အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား။ Samsung ၏ ဆာဗာမ်ားသည္ သင္၏ Knox အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ Knox ႏွင့္ သင္၏ တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ Knox ႏွင့္အတူ သင္တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရွိပါမည္။

• သင္၏ သီးျခား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အပလီေကးရွင္းသည္ Knox ကို သုံး၍ အမွားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွာပါမည္။ သီးျခား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ စုေဆာင္းၿပီး အသုံးျပဳသည့္ ေဒတာ အမ်ဳိးအစားမ်ားဆိုင္ရာ အေသးစိတ္မ်ားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ရွင္းျပသြားပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အေၾကာင္း အျခား အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင့္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အက္ပ္မ်ားႏွင့္ သင္၏ Knox အသံုးျပဳမႈမ်ားကို သင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စုေဆာင္းမည္ဟု ေျပာသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ စုေဆာင္းႏိုင္ပါသည္။

သင့္အခ်က္အလက္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔အသုံးျပဳသနည္း။

ကၽြန္ုပ္တို႔စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳပါသည္-

• Knox အသက္သြင္းျခင္းႏွင့္ Knox လိုင္စင္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္စက္ကို မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳရန္၊

• Knox ကန္႔သတ္ေဘာင္ႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္၊

• Knox သုံး၍ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအျပင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ေျဖဆိုရန္၊

• ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္၊ အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ တိုးတက္ေစရန္ (ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္တိုးျမႇင့္ေစျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို စီမံျခင္း၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္ အေျချပဳအား စီစစ္ျခင္း၊ေဈးကြက္သုေတသန လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေဒတာ စီစစ္မႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏွင့္ စာရင္းဇယား၊ စာရင္းစစ္ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းအပါအဝင္)၊

• အပ္စပ္မႈအရွိဆံုး ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားမႈမ်ားကို ေပးႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား အေၾကာင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အကူအညီ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စိစစ္အကဲျဖတ္ရန္။

• Knox အတြက္ ေဆာ့ဝဲလ္ အပ္ဒိတ္မ်ား၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားကို ေပးအပ္ရန္။

• ဤ Samsung Knox ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈ မူဝါဒႏွင့္ လံုျခံဳေရးမူဝါဒအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ရန္ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္၊

• Samsung Electronics သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တိုင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္တိုင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ား တိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအား ကာကြယ္ရန္။

သင္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သူထံ ေဝမွ်ပါသလဲ။

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အထက္ေဖာ္ျပပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းအတြင္းႏွင့္ ေအာက္ပါ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ မွ်ေဝသြားပါမည္။

• ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား- ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အျခား Samsung Electronics အုပ္စု ကုမၸဏီမ်ား၊

• သင့္အား Samsung Knox ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္သည့္ ပါတနာမ်ား ျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္း ပါတနာမ်ား။ ဤစီးပြားလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားက သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။

• ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ား- ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား ေဒတာ ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ ကေလာက္ ပလတ္ေဖာင္း ကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ေသခ်ာ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား။ ဤဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကလည္း သင့္အခ်က္အလက္ကို ကာကြယ္ေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္၊

• Knox ကို ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒအရ လိုအပ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္သလို အျခားလူမ်ားထံ- ဥပမာ၊ သင့္အခ်က္အလက္ကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ ဥပေဒ၊ တရားေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ တရား႐ုံးအမိန္႔အရ ၎ကို လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပ႒ာန္းဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားအေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ၎တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေတာင္းခံေကာင္း ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္၊

ေကာ္ပိုေရးရွင္းပိုင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အျခားအဖြဲ႕မ်ား - ကုမၸဏီခ်င္း ေပါင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ကုမၸဏီ ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒဝါလီခံရျခင္း ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အခ်က္အလက္အား ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းထံ ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟရႏိုင္သည္၊ ထို႔အျပင္၊

• သင့္သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ သင့္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ တျခားလူမ်ားထံ- Samsung Knox ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအျပင္ သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းကို သင္က သီးျခား သေဘာတူ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုေသာအခါ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ၎တို႔ကို မွ်ေဝေပးႏိုင္ပါသည္။

ဤ SAMSUNG KNOX ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈ မူဝါဒတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား

Knox တြင္ သင့္အခ်က္အလက္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရယူစုေဆာင္းၿပီး စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ပုံ သို႔မဟုတ္ သက္ဆို္င္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ကို အသိေပးရန္ ဤ Samsung Knox ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈ မူဝါဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤစာတမ္းကို ေနာက္ဆံုး အပ္ဒိတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ေန႔ရက္ကို Samsung Knox ကိုယ္ေရးလုံၿခံဳမႈ မူဝါဒ ထိပ္ဆံုးတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။