Kemas kini Terakhir: 6 November 2020

Di Samsung Electronics Co., Ltd., kami tahu betapa pentingnya privasi kepada pelanggan kami. Kami mewujudkan Notis Privasi Knox ini untuk memastikan anda memahami bagaimana kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda.

Dasar Privasi kami di https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy juga terpakai untuk penggunaan Knox anda. Dasar Privasi kami mengandungi lebih banyak maklumat tentang cara kami menggunakan data anda. Ia juga termasuk maklumat tentang cara untuk menghubungi kami. Sila baca Dasar Privasi kami sebagai tambahan kepada Notis Privasi Samsung Knox ini. Walau bagaimanapun, Notis Privasi Samsung Knox ini akan selalu mendahului Dasar Privasi berhubung dengan cara kami menggunakan maklumat anda untuk Knox.

APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL?

Melalui Samsung Knox, kami memperoleh dan mengekalkan maklumat tentang anda dalam pelbagai cara.

Maklumat Tentang Penggunaan Knox Anda

Kami akan mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan Knox kami oleh anda melalui perisian pada peranti yang diaktifkan oleh Knox anda dan dengan kaedah lain. Kami akan mengumpulkan:

• Maklumat peranti dan aplikasi, seperti pengecam peranti dan pengecam unik lain, versi perisian peranti, versi OS, model peranti, nama pakej aplikasi, versi pakej aplikasi, dan data hash aplikasi.

• Maklumat mengenai penggunaan Knox oleh anda, termasuk bagaimana, bila dan berapa kerap anda menggunakan peranti dan Knox. Pelayan Samsung akan menerima maklumat semasa anda berinteraksi dengan Knox, seperti maklumat mengenai penggunaan Knox anda serta interaksi anda dengan Knox.

• Dengan persetujuan anda yang berasingan, log aplikasi untuk mengenal pasti dan mendiagnosis ralat dengan Knox. Kami akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam persetujuan berasingan.

Kami juga mungkin akan mengumpulkan maklumat lain tentang diri anda, peranti dan aplikasi anda serta penggunaan anda ke atas Knox dengan cara yang kami terangkan kepada anda pada waktu pengumpulan atau sebaliknya dengan persetujuan anda.

BAGAIMANAKAH KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA?

Kami mengguna maklumat yang dikumpulkan untuk tujuan yang berikut:

• mendaftar dan mengesahkan anda atau peranti anda untuk pengaktifan Knox dan menguruskan lesen Knox;

• menyediakan rangka kerja Knox dan ciri serta perkhidmatannya;

• Untuk menjawab permintaan anda, pertanyaan, dan arahan yang dibuat melalui dan mengenai Knox;

• Untuk mengendalikan, menilai dan memperbaiki perniagaan kami (termasuk membangunkan produk dan perkhidmatan baharu; meningkatkan dan memperbaiki produk dan perkhidmatan kami; mengurus komunikasi kami; menganalisis produk, perkhidmatan dan dan pangkalan pelanggan dan perkhidmatan kami; menjalankan penyelidikan pasaran; melakukan analisis data; dan menjalankan fungsi perakaunan, pengauditan dan fungsi dalaman lain);

• untuk menganalisis produk dan perkhidmatan kami bagi membantu kami memahami pelanggan kami dengan lebih baik supaya dapat menawarkan komunikasi, perkhidmatan dan pengalaman yang paling relevan kepada anda;

• untuk menyediakan kemas kini perisian, perkhidmatan penyelenggaraan, dan sokongan untuk Knox;

• untuk mematuhi dan menguatkuasakan keperluan undang-undang yang berkenaan, standard industri yang berkaitan dan dasar kami; termasuk Notis Privasi ini, iaitu Dasar Privasi Samsung Knox;

• untuk melindungi hak, harta benda atau keselamatan Samsung Electronics atau mana-mana sekutu, rakan niaga atau pelanggan kami.

DENGAN SIAPAKAH KAMI BERKONGSI MAKLUMAT ANDA?

Kami akan mendedahkan maklumat anda secara dalaman dalam perniagaan kami dan kepada entiti berikut, tetapi hanya untuk tujuan yang dinyatakan di atas.

• Sekutu: Syarikat Kumpulan Samsung Electronics lain yang dikawal atau dimiliki oleh kami;

• Rakan kongsi perniagaan: rakan kongsi yang kerja sesama dengan kami untuk menyediakan anda dengan Samsung Knox. Rakan niaga ini mengawal dan mengurus maklumat peribadi anda;

• Pembekal perkhidmatan: syarikat yang dipilih dengan cermat untuk menyediakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak kami, seperti penyedia platform cloud yang menyimpan data bagi pihak kami. Pembekal-pembekal ini juga komited untuk melindungi maklumat anda;

• Pihak lain apabila dikehendaki oleh undang-undang atau yang diperlukan untuk melindungi Knox: sebagai contoh, ia mungkin diperlukan oleh undang-undang, proses undang-undang atau perintah mahkamah daripada pihak berkuasa kerajaan untuk mendedahkan maklumat anda. Mereka juga mungkin akan mendapatkan maklumat anda daripada kami bagi tujuan penguatkuasaan undang-undang, keselamatan negara, antikeganasan atau isu lain yang berkaitan dengan keselamatan awam;

• Pihak lain yang berkaitan dengan transaksi korporat: kami mungkin mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga sebagai sebahagian daripada penggabungan atau pemindahan, pemerolehan atau penjualan atau sekiranya berlaku kebankrapan; dan

• Pihak lain dengan persetujuan anda atau atas arahan anda: sebagai tambahan kepada pendedahan yang diterangkan dalam Dasar Privasi Samsung Knox ini, kami mungkin akan berkongsi maklumat mengenai anda dengan pihak ketiga apabila anda menyetujui secara berasingan atau meminta perkongsian sedemikian.

KEMAS KINI KEPADA DASAR PRIVASI SAMSUNG KNOX INI

Notis Privasi Samsung Knox ini boleh dikemas kini untuk memberitahu anda tentang perubahan dalam cara kami mengumpul dan memproses maklumat anda dalam Knox atau perubahan dalam undang-undang yang berkenaan. Tarikh pengemaskinian dokumen terakhir ditunjukkan di bahagian atas Notis Privasi Samsung Knox ini.