Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2020 оны 11-р сарын 6

Samsung Electronics Co., Ltd. компанид бид манай хэрэглэгчдэд хувийн нууц ямар чухал болохыг мэддэг. Бид таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулж, ашигладаг талаар танд ойлголт өгөхийн тулд энэхүү KNOX Нууцлалын журмыг боловсруулсан.

Манай https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy холбоос дээрх Хувийн нууцын журмыг KNOX үйлчилгээг ашиглахад мөн мөрдөнө. Манай Хувийн нууцын журамд таны өгөгдлийг бид хэрхэн ашигладаг талаар илүү их мэдээлэл бий. Түүнчлэн та бидэнтэй хэрхэн холбогдож болох тухай мэдээлэл багтсан. Энэхүү Samsung KNOX Нууцлалын журмаас гадна манай Хувийн нууцын журмыг уншина уу. Таны мэдээллийг бид хэрхэн ашиглахтай холбоотойгоор энэхүү Samsung KNOX Нууцлалын журам ямагт Хувийн нууцын журмаас илүү давуу эрхтэй үйлчилнэ.

БИД ЯМАР МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛДАГ ВЭ?

Samsung KNOX үйлчилгээгээр дамжуулан бид таны тухай мэдээллийг янз бүрийн арга хэлбэрээр олж авч, хадгалдаг.

Таны KNOX үйлчилгээний ашиглалтын талаарх мэдээлэл

Таны KNOX үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой мэдээллийг бид таны KNOX-ыг идэвхжүүлсэн төхөөрөмж дээрх программ, бусад аргаар цуглуулна. Бид дараах мэдээллийг цуглуулна:

• Төхөөрөмж таниулагч, бусад дахин давтагдашгүй таниулагчид, төхөөрөмжийн программ хангамжийн хувилбар, үйлдлийн системийн хувилбар, төхөөрөмжийн загвар, хэрэглүүрийн багцын нэр, хэрэглүүрийн багцын хувилбар, хэрэглүүрийн хураангуйлсан өгөгдөл зэрэг төхөөрөмж, хэрэглүүрийн мэдээлэл.

• Та төхөөрөмжөө болон та KNOX-ыг хэрхэн, хэзээ, ямар давтамжтай хэрэглэдэг зэрэг таны KNOX ашиглалттай холбоотой мэдээлэл. Таныг KNOX-той харилцах үед Samsung серверүүд таны KNOX ашиглалтын талаарх мэдээлэл, KNOX-той харилцсан талаарх мэдээлэл зэргийг хүлээн авна.

• KNOX дахь алдааг олж тогтоож оношлох зорилгоор хэрэглүүрийн бүртгэлийг таны тусдаа зөвшөөрөлтэйгөөр. Тусдаа зөвшөөрөлд цуглуулж, ашигладаг өгөгдлийн төрлийн талаар бид дэлгэрэнгүй тайлбарлана.

Мөн та, таны төхөөрөмж, аппын тухай, түүнчлэн таны KNOX-ыг хэрхэн ашиглаж буй талаарх бусад мэдээллийг мэдээлэл цуглуулах үед танд тайлбарлаж өгсөн арга, танаас зөвшөөрлөөр өөр бусад аргаар тус тус цуглуулж болно.

БИД ТАНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЭРХЭН АШИГЛАХ ВЭ?

Бид цуглуулсан мэдээллийг дараах зорилгоор ашигладаг:

• KNOX-ыг идэвхжүүлэхэд таныг эсхүл таны төхөөрөмжийг бүртгэх болон баталгаажуулах, мөн KNOX лицензийг удирдан зохицуулах;

• KNOX тогтолцоог болон түүний үйлдэл, үйлчилгээг үзүүлэх;

• KNOX-ын талаар эсхүл түүгээр дамжуулан дамжуулан гаргасан таны хүсэлт, лавлагаа, зааварт хариу өгөх;

• Өөрсдийн бизнесийн үйл ажиллагааг явуулах, үнэлгээ хийх, сайжруулахын тулд (түүний дотор шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох; өөрсдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах; мэдээлэл харилцаагаа удирдан зохицуулах; өөрсдийн бүтээгдэхүүн, хэрэглэгчийн бааз суурь, үйлчилгээнд дүн шинжилгээ хийх; зах зээлийн судалгаа хийх; өгөгдлийн дүн шинжилгээ хийх; нягтлан бодох бүртгэл, аудит, бусад дотоод үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх);

• Танд хамгийн их ач холбогдолтой мэдээлэл, үйлчилгээ, ашиглалтыг санал болгохын тулд үйлчлүүлэгчдээ илүү сайн ойлгох зорилгоор бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ шинжлэх;

• KNOX-т зориулан программ хангамжийн шинэчлэл хийх, үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх;

• Зохих хууль тогтоомжийн шаардлага, салбарын холбогдох стандарт, өөрийн дүрэм журмыг дагаж хэрэгжүүлэх, тухайлбал үүнд энэхүү Samsung KNOX нууцлалын бодлого болон Хувийн нууцын журам хамаарна;

• Samsung Electronics компани, манай хамааралтай этгээд, бизнесийн түнш, хэрэглэгчийн эрх, өмч хөрөнгө, аюулгүй байдлыг хамгаалах.

БИД ТАНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЭНТЭЙ ХУВААЛЦДАГ ВЭ?

Бид таны мэдээллийг бизнесийнхээ хүрээнд болон дараах аж ахуйн нэгжтэй зөвхөн дээр дурдсан зорилгоор задруулах болно.

• Хамааралтай этгээд: Бидний хянадаг эсвэл өмчилдөг Samsung Electronics Группийн бусад компани;

• Бизнесийн түншүүд: Танд Samsung Knox-ыг хүргэх зорилгоор бидний хамтран ажилладаг түншүүд. Эдгээр бизнесийн түнш таны хувийн мэдээллийг хянаж, удирдана;

• Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд: бидний өмнөөс өгөгдлийг хадгалдаг үүлэн платформ ханган нийлүүлэгч гэх мэт биднийг төлөөлөн үйлчилгээ үзүүлдэг тодорхой компаниуд. Эдгээр үйлчилгээ үзүүлэгч таны мэдээллийг хамгаалахыг мөн эрмэлздэг;

• Таны KNOX-ыг хамгаалахын тулд хууль тогтоомжоор шаардсаны дагуу эсвэл шаардлагатай бол бусад талууд: жишээлбэл хуулиар, шүүхийн үйл ажиллагаа эсвэл төрийн байгууллагын гаргасан шүүхийн шийдвэрээр таны мэдээллийг задруулах шаардлагатай байж болно. Түүнчлэн төрийн эрх бүхий байгууллага хууль сахиулах, үндэсний аюулгүй байдал, терроризмын эсрэг тэмцэл эсвэл олон нийтийн аюулгүй байдалтай холбоотой бусад зорилгоор биднээс таны мэдээллийг хүсэж болно;

• Байгууллагын хэлцэлтэй холбогдуулан мэдээлэл задруулах бусад тал: Бид таны мэдээллийг компани нэгдэх, шилжүүлэх, худалдан авах, зарах ажиллагааны хүрээнд болон дампуурсан тохиолдолд гуравдагч талд задруулж болно; мөн

• Таны зөвшөөрөл, заавраар мэдээлэл задруулах бусад тал: Бид энэхүү Samsung KNOX Нууцлалын бодлогод тайлбарласны дагуу мэдээлэл задруулахаас гадна таны тусдаа өгсөн зөвшөөрөл, хүсэлтээр таны тухай мэдээллийг гуравдагч талд дамжуулж болно.

УГ SAMSUNG KNOX НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГОД ОРУУЛАХ ШИНЭЧЛЭЛҮҮД

KNOX-т таны мэдээллийг бид хэрхэн цуглуулж, боловсруулдагтай холбоотой өөрчлөлт эсхүл холбогдох хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлтийн талаар танд мэдээлэх зорилгоор энэхүү Samsung KNOX Нууцлалын бодлогыг шинэчилж болно. Уг баримт бичгийн хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн огноог энэхүү Samsung KNOX Нууцлалын бодлогын дээд хэсэгт оруулсан.