Последен пат ажурирана на: 6 ноември 2020 г.

Во Samsung Electronics Co., Ltd., знаеме колку им е важна приватноста на нашите корисници. Ја направивме оваа Напомена за приватност за да се погрижиме да разберете како ги собираме и користиме вашите лични информации.

Нашата Полиса за приватност на https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy се однесува и на користењето на Knox. Нашата Полиса за приватност содржи повеќе информации за тоа како ги користиме вашите податоци. Таа, исто така, вклучува информации за тоа како да стапите во контакт со нас. Освен оваа Полиса за приватност на Samsung Knox, ве молиме прочитајте ја и нашата Полиса за приватност. Меѓутоа, оваа Полиса за приватност на Samsung Knox секогаш ќе преовладува во однос на Полисата за приватност во однос на тоа како ги употребуваме вашите информации за Knox.

КОИ ИНФОРМАЦИИ ГИ СОБИРАМЕ?

Преку Samsung Knox, собираме и одржуваме информации за Вас на различни начини.

Информации за вашето користење на Knox

Ќе собираме информации за користењето на нашата Knox преку софтвер на вашите уреди на кои е овозможена Knox и со помош на други средства. Ќе собираме:

• Информации за уредот и апликациите, како што се идентификаторите на уредот и други уникатни идентификатори, верзијата на софтверот на уредот, верзијата на оперативниот систем, моделите на уредот, името на апликацискиот пакет, верзијата на апликацискиот пакет и хаш-податоците на апликацијата.

• Информации за вашето користење на Knox, вклучувајќи и како, кога и колку често ги користите вашите уреди и Knox. Серверите на Samsung ќе примаат информации кога комуницирате со Knox, како што се информациите за вашето користење на Knox и вашите комуникации со Knox.

• Со ваша посебна согласност, дневниците на апликациите за идентификување и дијагностицирање грешки кај Knox. Ќе објасниме подетално за типовите податоци што се собираат и користат во посебната согласност.

Ние, исто така, може да собереме други информации за вас, вашите уреди или апликации и вашето користење на Knox на начини кои ви ги опишуваме во моментот на собирање или на друг начин со ваша согласност.

КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ?

Собраните информации ги користиме за следните намени:

• да ве регистрираме и автентицираме вас или вашиот уред за активирање и управување со лиценците на Knox;

• да ја испорачаме рамката на Knox и нејзините функции и услуги;

• да одговориме на вашите барања, прашања и упатства што сте ги поднеле преку Knox;

• да го управуваме, да го оценуваме и подобруваме нашиот бизнис (вклучувајќи го и развојот на нови производи, унапредувањето и подобрувањето на нашите производи и услуги, управувањето со нашите комуникации, анализирањето на нашите производи, бази на корисници и услуги, спроведувањето истражувања на пазарот, вршењето аналитика на податоци, како и вршењето сметководствени, ревизорски и други внатрешни функции);

• да ги анализираме нашите производи и услуги што ќе ни помогне подобро да ги разбереме нашите клиенти со цел да ви ги понудиме најрелевантните комуникации, услуги и искуства;

• да овозможиме ажурирања на софтвер, услуги за одржување и поддршка за Knox;

• да се придржуваме и да ги спроведеме важечките законски барања, релевантните индустриски стандарди и нашите полиси, вклучувајќи ја и оваа Полиса за приватност на Samsung Knox и Полисата за приватност;

• да ги заштитиме правата, имотот или безбедноста на Samsung Electronics или на кои било од нашите подружници, деловни партнери или корисници.

СО КОГО ГИ СПОДЕЛУВАМЕ ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ?

Ќе ги откриеме вашите информации внатрешно во рамките на нашата работа и на следните субјекти, но само за целите опишани погоре.

• Филијали: други компании од групата Samsung Electronics кои ги контролираме или ги поседуваме;

• Деловни партнери: партнери со кои работиме заедно за да ви ја обезбедиме Samsung Knox. Овие деловни партнери ги контролираат и управуваат со вашите лични информации;

• Оператори: внимателно одбрани компании кои обезбедуваат услуги за нас или во наше име, како што се операторите со платформи на облак кои одржуваат податоци во наше име. Овие оператори, исто така, се посветени на заштитата на вашите информации;

• Други страни кога се бара со законот или ако е неопходно за заштита на Knox: на пример, може да биде неопходно според закон, законски процес или судски налог од владини органи да ги откриеме Вашите информации. Тие, исто така, може да ги побараат вашите информации од нас заради спроведување на законот, национална безбедност, антитероризам или други прашања што се поврзани со јавната безбедност;

• Други страни поврзани со корпоративни трансакции: можеме да ги откриеме вашите информации на трета страна како дел од интеграција или пренос, преземање или продажба, или во случај на банкрот; и

• Други страни со ваша согласност или според ваши инструкции: освен откривањата опишани во оваа Полиса за приватност на Samsung Knox, можеме да ги споделиме вашите информации со трети страни кога посебно ќе се согласите со тоа или ќе побарате такво споделување.

АЖУРИРАЊА НА ОВАА ПОЛИСА ЗА ПРИВАТНОСТ НА SAMSUNG KNOX

Оваа Полиса за приватност на Samsung Knox може да се ажурира за да ве известиме за промените во начинот на кој ги собираме и обработуваме вашите информации во Knox или за промените во поврзаните закони. Датумот кога овој документ е ажуриран последен пат е прикажан на горниот дел на оваа Полиса за приватност на Samsung Knox.