ბოლოს განახლდა: 2020 წლის 6 ნოემბერი

Samsung Electronics Co., Ltd.-ში ვიცით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კონფიდენციალურობა ჩვენი კლიენტებისთვის. ჩვენ შევქმენით წინამდებარე Knox-ის კონფიდენციალურობის დებულება, რათა დავრწმუნდეთ, რომ გესმით, თუ როგორ ვაგროვებთ და ვიყენებთ პერსონალურ ინფორმაციას.

ჩვენი კონფიდენციალურობის დებულება მისამართზე https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy აგრეთვე ეხება თქვენს მიერ Knox-ის გამოყენებას. კონფიდენციალურობის დებულება მოიცავს სხვა დამატებით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს. ის ასევე მოიცავს ინფორმაციას იმაზე, თუ როგორ უნდა დაგვიკავშირდეთ. წინამდებარე Samsung Knox-ის კონფიდენციალურობის დებულების გარდა გთხოვთ, წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის დებულება, . თუმცა, წინამდებარე Samsung Knox-ის კონფიდენციალურობის დებულება ყოველთვის უპირატესია კონფიდენციალურობის დებულებასთან შედარებით, იმ ასპექტში, თუ როგორ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას Knox-ისთვის.

რა ინფორმაციას ვაგროვებთ?

Samsung Knox-ის მეშვეობით ჩვენ სხვადასხვა გზით ვიღებთ და ვინახავთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ.

ინფორმაცია თქვენს მიერ Knox-ის გამოყენების შესახებ

ჩვენ შევაგროვებთ ინფორმაციას თქვენს მიერ Knox-ის გამოყენების შესახებ თქვენს მოწყობილობებზე არსებული პროგრამით, სადაც ჩართულია Knox და სხვა საშუალებით. ჩვენ შევაგროვებთ:

• მოწყობილობისა და აპლიკაცის ინფორმაციას, როგორიცაა მოწყობილობის იდენტიფიკატორები და სხვა უნიკალური იდენტიფიკატორები, მოწყობილობის პროგრამული ვერსია, OS ვერსია, მოწყობილობის მოდელები, აპლიკაციის პაკეტის სახელი, აპლიკაციის პაკეტის ვერსია და აპლიკაციის ჰეშირებული მონაცემები.

• ინფორმაცია თქვენს მიერ Knox–ის გამოყენების შესახებ, მათ შორის, როგორ, როდის და რამდენად ხშირად იყენებთ თქვენს მოწყობილობებსა და Knox–ს. Samsung-ის სერვერები მიიღებენ ინფორმაციას Knox-თან თქვენი ურთიერთობის დროს, მაგალითად ინფორმაციასთქვენს მიერ Knox-ის გამოყენების და Knox-თან თქვენი ურთიერთქმედების შესახებ.

• თქვენი ცალკეული თანხმობით, აპლიკაცია ჟურნალს აწარმოებს Knox–ის შეცდომების იდენტიფიცირებისა და დიაგნოსტირების მიზნით. ჩვენ უფრო დეტალურად განვმარტავთ იმ შეგროვებული და გამოყენებული მონაცემების ტიპების შესახებ ცალკე თანხმობაში..

ასევე შესაძლოა შევაგროვოთ თქვენს, თქვენი მოწყობილობებისა და აპლიკაციების და თქვენს მიერ Knox-ის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია იმ მეთოდებით, რომლებსაც აღგიწერთ შეგროვების დროს, ან სხვაგვარად თქვენი თანხმობით.

როგორ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას?

შეგროვებულ ინფორმაციას შემდეგი მიზნებისთვის ვიყენებთ:

• ვაკეთებთ თქვენი ან თქვენი მოწყობილობის რეგისტრაციას და ავტორიზაციას Knox–ის აქტივაციისთვის და Knox–ის ლიცენზიების სამართავად;

• ვუზრუნველვყოფთ Knox–ის ჩარჩოს, მის მახასიათებლებსა და სერვისებს;

• პასუხს ვცემთ თქვენს თხოვნებს, კითხვებსა და მითითებებს Knox-ის საშუალებით და მის შესახებ;

• ვახდენთ ჩვენი ბიზნესის მართვას, შეფასებას და გაუმჯობესებას (მათ შორის ახალი პროდუქტების შემუშავებას; ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების გაფართოებას და გაუმჯობესებას; ჩვენი კომუნიკაციების მართვას; ჩვენი პროდუქტების, კლიენტთა ბაზის სერვისების გაანალიზებას; მარკეტინგული კვლევების წარმოებას; მონაცემთა ანალიზის ჩატარებას და ანგარიშგებას, აუდიტისა და სხვა შიდა ფუნქციების შესრულებას);

• ვახდენთ ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების ანალიზს, რაც გვეხმარება, უკეთ გავუგოთ ჩვენს კლიენტებს და შემოგთავაზოთ ყველაზე რელევანტური კომუნიკაციები, სერვისები და გამოცდილებები;

• ვუზრუნველვყოფთ პროგრამის განახლებებს, სერვისების შენარჩუნებას და Knox-ის მხარდაჭერას;

• ვემორჩილებით დავიცავთ მოქმედ სამართლებრივ მოთხოვნებს, შესაბამის ინდუსტრიულ სტანდარტებს და ჩვენს პოლიტიკას, მათ შორის წინამდებარე Samsung Knox-ის კონფიდენციალურობის დებულების და კონფიდენციალურობის დებულების ჩათვლით;

• ვიცავთ Samsung Electronics-ის ან ნებისმიერი ჩვენი შვილობილი კომპანიის, ბიზნეს პარტნიორის ან კლიენტის უფლებებს, საკუთრებასა თუ უსაფრთხოებას.

ვის ვუზიარებთ თქვენს ინფორმაციას?

ჩვენ გავაჟღავნებთ თქვენს ინფორმაციას ჩვენი ბიზნესის შიგნით და შემდეგ სუბიექტებს, მაგრამ მხოლოდ ზემოთ აღწერილი მიზნებისთვის.

• შვილობილი კომპანიები: Samsung Electronics-ის ჯგუფის სხვა კომპანიები, რომლებსაც ვმართავთ ან ვფლობთ;

• ბიზნეს პარტნიორები: პარტნიორები, რომლებთანაც ვთანამშრომლობთ Samsung Knox-ის უზრუნველსაყოფად. ეს ბიზნესპარტნიორები აკონტროლებენ და მართავენ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას;

• სერვისის მომწოდებლები: გულმოდ გინედ შერჩეული კომპანიები, რომლებიც ახდენენ სერვისის მოწოდებას ჩვენთვის ან ჩვენი სახელით, როგორიცაა ონლაინ-საცავის პლატფორმის მომწოდებლები, რომლებიც ინახავენ მონაცემებს ჩვენი სახელით. ეს მომწოდებლები ასევე იღებენ ვალდებულებას, დაიცვან თქვენი ინფორმაცია;

• სხვა მხარეები, როდესაც მოითხოვება კანონით ან საჭიროა, Knox-ის დასაცავად: მაგალითად, ეს შეიძლება საჭირო იყოს კანონით, სამართლებრივი პროცესებით ან სამთავრობო ორგანოებიდან წამოსული სასამართლოს ბრძანებით, რათა მოხდეს თქვენი ინფორმაციის გამჟღავნება. მათ შეიძლება ასევე მოგვთხოვონ თქვენი ინფორმაცია სამართალწესრიგის დაცვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების, ანტიტერორისტული ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც უკავშირდება საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას;

• სხვა მხარეები კორპორატიულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით: ჩვენ შეიძლება გავუმჟღავნოთ თქვენი ინფორმაცია მესამე მხარეს აქტივების შერწყმის ან გადაცემის, შეძენის ან გაყიდვის, ან გაკოტრების შემთხვევაში; და

• სხვა მხარეები თქვენი თანხმობით ან თქვენი მითითებით: წინამდებარე Samsung Knox-ის კონფიდენციალურობის დებულებაში აღწერილი შემთხვევების გარდა, ჩვენ შეგვიძლია გავუზიაროთ თქვენ შესახებ ინფორმაცია მესამე მხარეებს, როდესაც თქვენ მოგვცემთ ცალკე თანხმობას ან მოითხოვთ ასეთ გაზიარებას.

განახლებები წინამდებარე SAMSUNG KNOX-ის კონფიდენციალურობის დებულებაში

ჩვენ შეიძლება განვაახლოთ წინამდებარე Samsung Knox-ის კონფიდენციალურობის დებულება, რათა გაცნობოთ იმ ცვლილებების შესახებ, თუ როგორ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ თქვენს ინფორმაციას Knox-ში ან ცვლილების შესახებ შესაბამის კანონებში. დოკუმენტის ბოლო განახლების თარიღი ნაჩვენებია წინამდებარე Samsung Knox-ის კონფიდენციალურობის დებულების ზედა მხარეს.