Uppdaterat: 6 november 2020

Vi på Samsung Electronics Co., Ltd. vet hur viktig integriteten är för våra kunder. Samsung är personuppgiftsansvarig för Knox. Denna sekretesspolicy för Samsung Knox har sammanställts för att informera dig om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vår sekretesspolicy, som finns på https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy, gäller också för din användning av Knox. I vår Sekretesspolicy finns mer information om hur vi använder dina uppgifter. Den innehåller också information om dina rättigheter och om hur du kan kontakta oss. Läs förutom denna sekretesspolicy för Samsung Knox även vår sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy för Samsung Knox gäller dock alltid före sekretesspolicyn angående hur vi använder dina uppgifter för Knox.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Genom Knox, inhämtar och lagrar Samsung information om dig på olika sätt.

Information om din användning av Knox

Vi samlar in information om din användning av Knox genom programvaran på dina enheter och på andra sätt. Vi samlar in:

• Enhets- och appinformation, t.ex. enhetsidentifierare och andra unika identifierare, enhetens programvaruversion, OS-version, enhetsmodell, applikationspaketets namn, applikationspaketversion och hashdata för applikationen.

• Information om din användning av Knox, inklusive hur, när och hur ofta du använder dina enheter och Knox. Samsungs servrar mottar information när du interagerar med Knox, såsom information om din användning av Knox och dina interaktioner med Knox.

• Med ditt separata samtycke, applikationsloggar för att identifiera och diagnostisera fel med Knox. I det separata samtycket förklarar vi närmare vilka data som samlas in och används.

Vi kan även samla in annan information om dig, dina enheter och appar samt din användning av Knox genom metoder som beskrivs när informationen samlas in eller på andra sätt med ditt samtycke.

Vi kan använda analystjänster från tredje parter, till exempel Google Analytics. Den information vi erhåller kan lämnas ut till eller samlas in direkt av dessa leverantörer och andra relevanta tredje parter som använder informationen i syfte att till exempel utvärdera användningen av Knox samt hjälpa till med att administrera Knox. För mer information om Google Analytics kan du besöka https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

Vi använder insamlad information för följande ändamål:

• För att registrera och identifiera dig eller din enhet för Knox-aktivering och hantering av Knox-licenser;

• För att tillhandahålla Knox ramverk och dess funktioner och tjänster;

• För att besvara dina förfrågningar och instruktioner gjorda genom eller om Knox;

• För att driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (inklusive utveckla nya produkter, förbättra våra produkter och tjänster, hantera vår kommunikation, analysera våra produkter, vår kundbas och våra tjänster, utföra marknadsundersökningar, ta fram datastatistik samt utföra redovisning, revision och andra interna funktioner);

• För att analysera våra produkter och tjänster i syfte att bättre förstå våra kunder och kunna erbjuda dig de mest relevanta utskicken, tjänsterna och erbjudandena;

• För att tillhandahålla programvaruuppdateringar, underhållstjänster och support för Knox;

• För att efterleva och verkställa tillämpliga rättsliga krav, relevanta branschstandarder och vår policy, inklusive denna sekretesspolicy för Samsung Knox och vår sekretesspolicy;

• För att skydda Samsung Electronics eller våra dotterbolags, affärspartners eller kunders rättigheter, egendom och säkerhet.

Samsung bearbetar personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan. Samsungs rättsliga grund för att behandla personuppgifter beskrivs nedan:

Uppfylla vårt löfte till dig (genomförande av avtal), GDPR Artikel 6(1)(b)

• För att registrera och identifiera dig eller din enhet för Knox-aktivering och

• Förse dig med Knox, inklusive hantering av Knox-licenser.

För att främja våra affärsintressen (legitima intressen), GDPR Artikel 6(1)(f)

• Besvara dina önskemål, instruktioner och förfrågningar;

• Driva, utvärdera, analysera och förbättra Knox och vår verksamhet;

• Upprätthålla lämpliga säkerhetsåtgärder och

• Skydda mot ansvar, inklusive att följa branschstandarder och verkställa vår policy.

Efterleva lagar, tillsynsrättsliga skyldigheter och rättsliga processer, GDPR Artikel 6(1)(c)

• Följa tillämpliga stadgar, förordningar och domstolsbeslut.

Med ditt samtycke GDPR Artikel 6(1)(a)

• Samla in och bearbeta applikationsloggar för att identifiera och diagnostisera fel.

VEM UTLÄMNAR VI DINA UPPGIFTER TILL?

Vi lämnar ut din information internt inom vårt företag samt till följande aktörer, men endast för de ändamål som beskrivs ovan.

• Närstående företag: andra företag inom Samsung Electronics-koncernen som vi kontrollerar eller äger;

• Tjänsteleverantörer: noggrant utvalda företag som utför tjänster åt oss eller på vårt uppdrag, så som molnplattformsleverantörer som upprätthåller data för vår räkning; • Även dessa leverantörer har åtagit sig att skydda din information;

• Andra parter när det krävs enligt lag eller är nödvändigt för att skydda Knox. Det kan till exempel bli nödvändigt enligt lag, rättslig process eller domstolsorder från statliga myndigheter att lämna ut dina uppgifter. De kan också söka få dina uppgifter från oss för brottsbekämpande ändamål, nationell säkerhet, terrorismbekämpning eller annat som rör den allmänna säkerheten;

• Andra parter i samband med bolagstransaktioner: vi kan röja din information för en tredje part inom ramen för en fusion eller överföring, förvärv eller försäljning, i händelse av konkurs; samt

• Andra parter med ditt samtycke eller enligt anvisning från dig: utöver de avslöjanden som beskrivs i denna sekretesspolicy för Samsung Knox kan vi dela information om dig med tredje parter när du separat samtycker till eller begär att vi gör det.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA UPPGIFTER OCH VART TAR DE VÄGEN?

Hur länge dina uppgifter lagras beror på vilken rättslig grund som åberopas för behandling av dina uppgifter. Uppgifter som vi behandlar för att fullgöra vårt avtal med dig kräver till exempel att vi lagrar uppgifterna under hela den tid du använder Knox. Vi lagrar dessa uppgifter så länge du är en aktiv användare av Knox. Uppgifter som din kontoinformation, enhetsinformation och identifierare ingår i denna kategori.

Uppgifter som vi behandlar för att främja våra affärsintressen, till exempel din användning av Knox, lagras endast så länge som det behövs för de ändamål för vilka de samlats in. Dessa uppgifter kan till exempel samlas in för att utföra analyser för förbättringar av Knox, eller behandlas för att föra register över förfrågningar du har gjort genom eller om Knox för att förbättra din kundtjänstupplevelse.

Dessutom kan vi behandla dina uppgifter baserat på ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke, kommer vi att sluta behandla de uppgifter som är beroende av ditt samtycke men det kommer inte att påverka de uppgifter som samlats in före ditt återkallande tills de ändamål för vilka sådana uppgifter samlades in har uppnåtts.

Observera att även om vi strävar efter att lagra dina uppgifter under den tidsperiod som beskrivs ovan, kan det hända att dina uppgifter behandlas under en längre tid enligt gällande lag. Om vi till exempel måste lagrar en viss uppgift på grund av en specifik bestämmelse, kommer vi att efterleva detta och lagra den uppgiften tills den föreskrivna lagringsperioden upphör.

Dina uppgifter kommer så länge de lagras av oss alltid att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder.

Din användning av Knox kommer att inkludera överföring, lagring och behandling av dina personuppgifter till eller i andra länder, bland annat men inte begränsat till länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Sydkorea, Brasilien, Vietnam och Filippinerna. All överföring av uppgifter till andra länder regleras av lagstadgade krav för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och enligt vad du skulle förvänta dig.

UPPDATERINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY FÖR SAMSUNG KNOX

Denn sekretesspolicy för Samsung Knox kan komma att uppdateras för att uppmärksamma dig på ändringar av hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter i Knox eller ändringar i relaterad lagstiftning. Datum för senaste uppdatering visas högst upp i detta sekretessmeddelande för Samsung Knox.