Naposledy aktualizované: 6. novembra 2020

V spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. vieme, aké dôležité je pre našich zákazníkov súkromie. Spoločnosť Samsung je prevádzkovateľom údajov pre službu Knox. Tieto zásady ochrany osobných údajov v službe Samsung Knox sme vypracovali, aby sme vás oboznámili o tom, ako získavame a používame vaše osobné informácie.

Vaše používanie služby Knox sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na adrese https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy. Naše zásady ochrany osobných údajov obsahujú ďalšie informácie o tom, ako používame vaše údaje. Zahŕňajú tiež informácie o vašich právach a o tom, ako sa s nami môžete spojiť. Okrem týchto zásad ochrany osobných údajov v službe Samsung Knox si prečítajte aj naše zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov v službe Samsung Knox majú však vždy prednosť pred zásadami ochrany osobných údajov v súvislosti s tým, ako používame vaše informácie v službe Samsung Knox.

AKÉ INFORMÁCIE ZÍSKAVAME?

Prostredníctvom služby Knox spoločnosť Samsung získava a udržiava informácie o vás rôznymi spôsobmi.

Informácie o používaní služby Knox

Budeme zhromažďovať informácie o tom, ako používate službu Knox prostredníctvom softvéru na vašich zariadeniach a inými prostriedkami. Budeme získavať:

• Informácie o zariadení a aplikáciách, ako sú identifikátory zariadení a iné jedinečné identifikátory, verzia softvéru zariadenia, verzia operačného systému, modely zariadení, názov aplikačného balíka, verzia aplikačného balíka a údaje o hashtagoch aplikácie.

• Informácie o vašom používaní služby Knox vrátane informácií o tom, ako, kedy a ako často používate svoje zariadenia a službu Knox. Servery spoločnosti Samsung budú pri interakcii so službou Knox prijímať informácie, ako sú napríklad informácie o vašom používaní služby Knox a vašich interakciách so službou Knox.

• S vaším osobitným súhlasom sa záznamy aplikácie používajú na identifikáciu a diagnostiku chýb pomocou služby Knox. Podrobnejšie vysvetlíme typy údajov zhromaždených a použitých v samostatnom súhlase.

Môžeme tiež získavať ďalšie informácie o vás, vašich zariadeniach a aplikáciách a o vašom používaní služby Knox spôsobmi, ktoré vám opíšeme v čase ich získavania, alebo inak s vaším súhlasom.

Môžeme používať analytické služby tretích strán, napríklad Google Analytics. Údaje, ktoré získame, sa môžu zverejňovať alebo byť priamo získavané týmito poskytovateľmi a inými relevantnými tretími stranami, ktoré používajú tieto údaje, napríklad na vyhodnocovanie používania služby Knox a pomoc pri poskytovaní služby Knox. Ak sa chcete dozvedieť viac o službe Google Analytics, navštívte webovú lokalitu https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame na nasledujúce účely:

• aby sme mohli zaregistrovať a overiť vás alebo vaše zariadenie na aktiváciu služby Knox a spravovať licencie spoločnosti Knox;

• aby sme mohli poskytovať rámec Knox a jeho vlastnosti a služby;

• aby sme mohli reagovať na vaše požiadavky, otázky a pokyny vykonané prostredníctvom služby Knox;

• na prevádzkovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja nových produktov, zlepšovania a zdokonaľovania našich produktov, spravovania našich komunikačných oznámení, analýzy našich produktov, zákazníckej základne a služieb, vykonávania prieskumov trhu, vykonávania analýz údajov a vykonávania účtovníckych, audítorských a iných interných funkcií);

• aby sme mohli analyzovať naše produkty a služby, čo nám pomôže lepšie porozumieť našim zákazníkom, aby sme vám mohli ponúknuť najrelevantnejšiu komunikáciu, služby a skúsenosti;

• na poskytovanie aktualizácií softvéru, služieb údržby a podpory k službe Knox;

• na dodržiavanie a uplatňovanie platných zákonných požiadaviek, príslušných priemyselných noriem a našich zásad vrátane týchto zásad ochrany osobných údajov v službe Samsung Knox a zásad ochrany osobných údajov;

• na ochranu práv, vlastníctva alebo bezpečnosti spoločnosti Samsung Electronics alebo ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností, obchodných partnerov alebo zákazníkov.

Spoločnosť Samsung spracúva osobné údaje na účely uvedené vyššie. Právny základ spoločnosti Samsung na spracúvanie osobných informácií je zhrnutý nižšie:

Dodržiavanie nášho sľubu vám (plnenie zmluvy); GDPR článok 6 ods. 1 písm. b)

• aby sme mohli zaregistrovať a overiť vás alebo vaše zariadenie na aktiváciu služby Knox; a

• aby sme mohli poskytovať službu Knox vrátane spravovania licencií Knox.

Na podporu vašich obchodných záujmov (letigímne záujmy); GDPR článok 6 ods. 1 písm. f)

• na odpovedanie na žiadosti, otázky a pokyny;

• na prevádzku, hodnotenie a zlepšovanie služby Knox a nášho podnikania;

• na udržiavanie primeraných bezpečnostných opatrení; a

• na ochranu pred právnou zodpovednosťou vrátane dodržiavania noriem v odvetví a presadzovanie našich politík.

Dodržiavanie zákonných a regulačných záväzkov a právnych postupov; GDPR článok 6 ods. 1 písm. c)

• na dodržiavanie platných zákonov a regulačných a súdnych príkazov.

S vaším súhlasom GDPR článok 6 ods. 1 písm. a)

• zhromažďovanie a spracovanie protokolov aplikácií na identifikáciu a diagnostiku chýb.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE INFORMÁCIE?

Vaše informácie budeme zverejňovať interne v rámci našej spoločnosti a nasledujúcim subjektom, ale iba na vyššie uvedené účely.

• Pridružené spoločnosti: iné spoločnosti skupiny Samsung Electronics, ktoré kontrolujeme alebo vlastníme.

• Operátori: starostlivo vybrané spoločnosti, ktoré poskytujú služby pre nás alebo v našom mene, ako napríklad poskytovatelia cloudových platforiem, ktorí uchovávajú údaje v našom mene. Títo poskytovatelia sa tiež zaväzujú chrániť vaše informácie.

• Iné strany, ak to vyžaduje zákon alebo podľa potreby s cieľom chrániť službu Knox: zverejnenie vašich informácií môže napríklad vyplývať zo zákona, súdneho konania alebo súdneho nariadenia od štátnych orgánov. Môžu od nás tiež požadovať vaše informácie na účely presadzovania práva, národnej bezpečnosti, boja proti terorizmu alebo iných otázok, ktoré sa týkajú verejnej bezpečnosti.

• Iné strany v súvislosti s podnikovými transakciami: vaše informácie môžeme zverejniť tretej strane v rámci zlúčenia alebo prevodu, nadobudnutia alebo predaja alebo v prípade bankrotu.

• Iné strany s vaším súhlasom alebo na váš pokyn: Okrem zverejnení uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov v službe Samsung Knox môžeme poskytovať vaše informácie tretím stranám, keď s takýmto poskytovaním vyjadríte osobitný súhlas alebo oň požiadate.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE A KAM SA ODOSIELAJÚ?

Čas uchovávania vašich údajov závisí od právneho základu, o ktorý sa opierame pri ich spracúvaní. Pre údaje, ktoré spracúvame na plnenie našej zmluvy s vami, sa napríklad vyžaduje ich uchovávanie počas celého obdobia, v ktorom používate službu Knox. Tieto údaje budeme uchovávať a spracúvať, pokým budete aktívnym používateľom služby Knox. Do tejto kategórie spadajú údaje, ako sú informácie o vašom konte a o vašom zariadení.

Údaje, ktoré spracúvame na propagáciu našich obchodných záujmov, napríklad vaše využitie služby Knox, sa uchovávajú iba tak dlho, ako je to potrebné na účely ich získavania. Tieto údaje možno napríklad získať na vykonanie analýzy, aby sme mohli vyvinúť vylepšenia služby Knox, prípadne môžeme tieto údaje spracúvať s cieľom udržiavať záznam o otázkach, ktoré ste nám predložili prostredníctvom služby Knox alebo o nej, aby sme mohli zlepšiť spokojnosť so službami zákazníkom.

Okrem toho môžeme vaše údaje spracúvať aj na základe vášho súhlasu. Ak svoj súhlas odvoláte, prestaneme spracúvať údaje, ktoré sú založené na vašom súhlase, ale nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov získaných pred vaším zrušením, až kým sa nedosiahnu účely, pre ktoré boli tieto údaje získané.

Upozorňujeme, že hoci je naším cieľom uchovávať vaše údaje počas obdobia uvedeného vyššie, vaše údaje sa môžu spracúvať dlhšie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak sa napríklad podľa konkrétneho štatútu stanovuje, že určitý údaj potrebujeme, splníme túto podmienku a údaj uchováme, kým predpísané obdobie uchovávania neuplynie.

Kým budeme vaše údaje uchovávať, budú vždy podliehať vhodnému zabezpečeniu.

Vaše používanie služby Knox bude zahŕňať prenos, uchovávanie a spracúvanie vašich osobných údajov v iných krajinách. Medzi tieto krajiny patria okrem iného krajiny EHP, Filipíny, Brazília, Spojené štáty americké, Kanada a Kórejská republika. Všetky medzinárodné prenosy údajov podliehajú právnym požiadavkám s cieľom zaistiť, aby sa vaše osobné informácie spracúvali bezpečne a v súlade s vašimi očakávaniami.

AKTUALIZÁCIE TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SLUŽBE SAMSUNG KNOX

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môže aktualizovať, aby sme vás mohli informovať o zmenách v spôsobe, akým získavame a spracúvame vaše informácie v službe Samsung Knox, alebo o zmenách súvisiacich právnych predpisov. Dátum poslednej aktualizácie dokumentu sa zobrazuje v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov v službe Samsung Knox.