Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2020 r.

Spółka Samsung Electronics Co., Ltd. wie, jak ważna dla jej klientów jest prywatność. Samsung jest administratorem danych w odniesieniu do platformy Samsung Knox. Stworzyliśmy tę Politykę prywatności platformy Samsung Knox, by przedstawić sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika.

Do korzystania z platformy Knox zastosowanie ma także nasza Polityka prywatności dostępna na stronie https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy. Nasza Polityka prywatności zawiera więcej informacji na temat sposobu korzystania przez nas z danych osobowych użytkownika. Można w niej też znaleźć nasze dane kontaktowe oraz informacje na temat praw użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności oraz niniejszą Polityką prywatności platformy Samsung Knox. Jednak niniejsza Polityka prywatności platformy Samsung Knox będzie zawsze nadrzędna w stosunku do Polityki prywatności w odniesieniu do sposobu wykorzystywania przez nas danych użytkowników w ramach platformy Samsung Knox.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Za pośrednictwem platformy Knox Samsung pozyskuje i zachowuje informacje dotyczące użytkownika na wiele sposobów.

Informacje na temat sposobu korzystania z platformy Knox przez użytkownika

Zbieramy informacje na temat sposobu korzystania z platformy Knox przez użytkownika za pośrednictwem oprogramowania na urządzeniu użytkownika oraz na inne sposoby. Zbieramy:

• informacje o urządzeniu i aplikacji, takie jak identyfikatory urządzenia i inne unikatowe identyfikatory, wersja oprogramowania urządzenia, wersja systemu operacyjnego, modele urządzenia, nazwa pakietu aplikacji, wersja pakietu aplikacji i dane skrótowe aplikacji,

• informacje na temat korzystania z platformy Knox, w tym dotyczące tego, kiedy i jak często użytkownik korzysta ze swoich urządzeń oraz platformy Knox. Serwery Samsung będą otrzymywać informacje podczas interakcji użytkownika z platformą Knox, takie jak informacje na temat korzystania z platformy Knox przez użytkownika oraz jego interakcji z platformą Knox,

• za odrębną zgodą użytkownika, dzienniki aplikacji służące do identyfikacji i diagnozowania błędów związanych z platformą Knox. Rodzaje zbieranych i wykorzystywanych danych wyjaśnimy bardziej szczegółowo w oddzielnej zgodzie.

Spółka może również zbierać inne informacje o użytkowniku, jego urządzeniach i aplikacjach oraz o jego korzystaniu z platformy Knox w sposób opisany użytkownikowi przez Spółkę w momencie zbierania lub w inny sposób za zgodą użytkownika.

W ramach świadczenia naszych usług możemy korzystać z usług analitycznych innych firm, takich jak Google Analytics. Uzyskane przez Samsung informacje mogą być przekazywane tym dostawcom i innym odpowiednim dostawcom zewnętrznym lub zbierane bezpośrednio przez tych dostawców lub osoby trzecie, na przykład w celu dokonania analizy sposobu korzystania z platformy Knox i usprawnienia zarządzania nią. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Google Analytics, odwiedź stronę https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE UŻYTKOWNIKA?

Zbierane informacje wykorzystujemy w następujących celach:

• do zarejestrowania i uwierzytelniania użytkownika lub jego urządzenia w celu aktywacji platformy Knox i zarządzania licencjami Knox,

• do zapewnienia struktury platformy Knox oraz jej funkcji i usług,

• do odpowiadania na żądania, pytania i instrukcje przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem platformy Samsung Knox,

• do prowadzenia, badania i poprawy działania naszej działalności biznesowej (w tym opracowywania nowych produktów, poprawy i udoskonalania istniejących produktów i usług, zarządzania komunikacją, analizy produktów, usług i bazy klientów; przeprowadzania badań rynku, przeprowadzania analizy danych; a także wykonywania działań z zakresu księgowości, audytu i innych funkcji wewnętrznych),

• do analizowania naszych produktów i usług celem ułatwienia lepszego zrozumienia klientów i zapewnienia użytkownikowi najbardziej odpowiednich komunikatów, usług i doświadczeń,

• do udostępniania aktualizacji oprogramowania, świadczenia usług utrzymania i wsparcia platformy Knox,

• do przestrzegania i egzekwowania przestrzegania przepisów prawa właściwego, norm branżowych oraz zasad Samsung, w tym niniejszej Polityki prywatności platformy Samsung Knox i Polityki prywatności,

• do ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Samsung Electronics lub dowolnych spółek powiązanych, partnerów biznesowych lub klientów.

Samsung przetwarza dane osobowe w celach określonych powyżej. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez firmę Samsung została przedstawiona poniżej:

Dotrzymywanie naszych zobowiązań wobec użytkownika (wykonanie umowy); art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

• Rejestrowanie i uwierzytelnianie użytkownika lub jego urządzenia w celu aktywacji platformy Knox, oraz

• Udostępnianie platformy Knox, w tym zarządzanie licencjami Knox.

Promowanie naszych interesów biznesowych (prawnie uzasadniony interes); art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

• Odpowiadanie na żądania, pytania i instrukcje przesyłane przez użytkownika,

• Obsługa, ocena, analiza i ulepszanie platformy Knox oraz naszej działalności,

• Utrzymywanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, oraz

• Ochrona przed odpowiedzialnością, w tym przestrzeganie norm branżowych i egzekwowanie naszych polityk.

Wypełnianie wymogów prawnych, regulacyjnych i sądowych; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

• Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz nakazów organów regulacyjnych i sądowych.

Zgoda użytkownika; art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

• Zbieranie i przetwarzanie dzienników aplikacji w celu identyfikacji i diagnozowania błędów.

KOMU UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE UŻYTKOWNIKA?

Będziemy ujawniać informacje użytkownika wewnętrznie w ramach naszej działalności oraz następującym podmiotom, ale wyłącznie w celach opisanych powyżej.

• Podmioty stowarzyszone: inne spółki z Grupy Samsung Electronics, które kontrolujemy lub posiadamy,

• Dostawcy usług: starannie dobrane spółki świadczące usługi w naszym imieniu, na przykład dostawcy platform usług chmury, którzy utrzymują dane w naszym imieniu. Tacy dostawcy również zobowiązali się do ochrony informacji użytkownika,

• Inne strony, jeżeli wymaga tego prawo lub gdy jest to konieczne do ochrony platformy Samsung Knox: przykładowo, ujawnienie informacji może być wymagane na mocy prawa, postępowania sądowego lub nakazu sądowego wydanego przez władze rządowe. Strony te mogą również uzyskiwać od nas informacje użytkownika w celu egzekwowania prawa, zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, zwalczania terroryzmu lub w innych celach związanych z bezpieczeństwem publicznym,

• Inne podmioty w związku z transakcjami korporacyjnymi: możemy ujawnić informacje użytkownika stronie trzeciej w ramach fuzji lub przeniesienia, nabycia lub sprzedaży bądź w przypadku upadłości, oraz

• Inne podmioty za zgodą użytkownika lub zgodnie z jego instrukcjami: oprócz ujawnień opisanych w niniejszej Polityce prywatności platformy Samsung Knox możemy udostępniać informacje użytkownika stronom trzecim, gdy osobno wyrazi on zgodę na takie udostępnienie lub zażąda takiego udostępnienia.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I GDZIE SĄ ONE PRZECHOWYWANE?

To, jak długo dane użytkownika będą przechowywane, zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania. Przykładowo dane, które przetwarzamy w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem, musimy przechowywać przez okres korzystania przez użytkownika z platformy Knox. Będziemy przechowywać i przetwarzać dane użytkownika, dopóki użytkownik aktywnie korzysta z platformy Knox. Do tej kategorii należą również dane, takie jak informacje o koncie i informacje o urządzeniu oraz identyfikatory urządzenia.

Dane, które przetwarzamy w celu promowania naszych interesów biznesowych, takie jak dane dotyczące korzystania z platformy Knox przez użytkownika, są przechowywane wyłącznie przez okres, jaki jest wymagany do realizacji celów, do których zostały zebrane. Przykładowo tego rodzaju dane mogą być zbierane w celu przeprowadzania analiz umożliwiających nam opracowywanie ulepszeń platformy Knox. Możemy również przetwarzać dane w celu rejestrowania zapytań wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem platformy Knox lub na jej temat, aby poprawić jakość obsługi klienta.

Możemy również przetwarzać dane w oparciu o zgodę użytkownika. Jeżeli użytkownik wycofa swoją zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie jego zgody, ale nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych zebranych przed jej wycofaniem do momentu osiągnięcia celów, w jakich dane te zostały zebrane.

Należy pamiętać, że choć naszym celem jest przechowywanie danych użytkownika przez okres opisany powyżej, dane te mogą być przetwarzane przez dłuższy okres na mocy obowiązujących przepisów prawa. Przykładowo, jeżeli określone przepisy nakazują przechowywanie określonych danych, będziemy przestrzegać tych przepisów i przechowywać te dane do momentu zakończenia wymaganego okresu przechowywania.

Dane użytkownika będą jednak podlegały odpowiednim zabezpieczeniom przez cały okres, w którym są przez nas przechowywane.

Korzystanie z platformy Knox przez użytkownika będzie wiązało się z przekazywaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem jego danych osobowych na terytorium innych krajów, takich jak m.in. kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Filipiny, Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada i Republika Korei. Wszystkie międzynarodowe transfery danych podlegają wymogom prawnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z oczekiwaniami użytkownika.

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI PLATFORMY SAMSUNG KNOX

Niniejsza Polityka prywatności platformy Samsung Knox może być aktualizowana w celu powiadomienia użytkownika o zmianach w sposobie zbierania i przetwarzania danych użytkownika w platformie Samsung Knox przez firmę Samsung lub o zmianach w powiązanych przepisach prawa. Data ostatniej aktualizacji dokumentu znajduje się na górze niniejszej Polityki prywatności platformy Samsung Knox.