Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. lapkričio 6 d.

„Samsung Electronics Co., Ltd.“ mes suprantame, koks svarbus mūsų klientams yra privatumas. „Samsung“ yra Knox duomenų valdytoja. Parengėme šią „Samsung Knox“ privatumo politiką, kad suprastumėte, kaip renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis.

Jums naudojantis Knox taip pat taikoma ir mūsų Privatumo politika, kurią galite rasti https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy. Mūsų Privatumo politikoje pateikta daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame Jūsų duomenis. Privatumo politikoje taip pat pateikta informacija apie Jūsų teises ir nurodyta, kaip su mumis susisiekti. Prašome perskaityti mūsų Privatumo politiką kartu su šia „Samsung Knox“ privatumo politika. Tačiau mums naudojant Jūsų su Knox naudojimu susijusius asmens duomenis šiai „Samsung Knox“ privatumo politikai visuomet teikiama pirmenybė Privatumo politikos atžvilgiu.

KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME?

Teikdama Knox paslaugas „Samsung“ renka ir saugoja įvairią informaciją apie Jus įvairiais būdais.

Informacija apie tai, kaip naudojatės Knox

Informaciją apie tai, kaip naudojatės Knox, rinksime per Jūsų įrenginiuose esančią programinę įrangą ir kitomis priemonėmis. Rinksime tokius duomenis:

• Įrenginio ir programos informacija, pvz., įrenginio identifikatoriai ir kiti unikalūs identifikatoriai, įrenginio programinės įrangos versija, OS versija, įrenginio modeliai, programos paketo pavadinimai, programos paketo versija ir maišos duomenys.

• Informacija apie tai, kaip naudojate Knox, įskaitant kaip, kada ir kaip dažnai naudojate įrenginius ir Knox. Jums naudojantis Knox „Samsung“ serveriai gaus informaciją apie tai, kaip naudojate Knox ir kaip su ja sąveikaujate.

• Gavę atskirą Jūsų sutikimą, programų žurnalus, kad būtų galima nustatyti ir diagnozuoti Knox veikimo klaidas. Atskiru sutikimu paaiškinsime išsamiau, kokių tipų duomenis renkame ir naudojame.

Taip pat galime rinkti kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginius ir programas bei Jūsų funkcijų Knox naudojimo pobūdį tokiais būdais, kokius Jums nurodysime šios informacijos rinkimo metu, arba kitu būdu Jums sutikus.

Galime naudoti trečiųjų šalių analizės paslaugas, pvz., „Google Analytics“. Mūsų gaunama informacija gali būti atskleista tokiems teikėjams ir kitoms atitinkamoms trečiosioms šalims arba renkama jų tiesiogiai, kurios naudoja šią informaciją, pavyzdžiui, norėdamos įvertinti Jūsų Knox naudojimą ir padėti administruoti Knox. Norėdami sužinoti daugiau apie „Google Analytics“, apsilankykite https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Surinktą informaciją naudojame šiais tikslais:

• užregistruoti ir patvirtinti Jūsų ar Jūsų įrenginio Knox aktyvinimą ir valdyti Knox licencijas;

• teikti Knox sistemą ir jos funkcijas bei paslaugas;

• atsakyti į Jūsų per Knox paslaugą teikiamus prašymus, užklausas ir nurodymus;

• vykdyti, vertinti ir tobulinti mūsų verslą (taip pat kurti naujus produktus, tobulinti ir gerinti mūsų produktus ir paslaugas; valdyti mūsų ryšius; analizuoti mūsų produktus, klientų bazę ir paslaugas; vykdyti rinkos tyrimus; analizuoti duomenis; ir vykdyti apskaitos, audito ir kitas vidaus funkcijas);

• analizuoti mūsų produktus ir paslaugas, kad galėtume geriau suprasti mūsų klientus ir siūlyti Jums aktualiausius pranešimus, Jums pritaikytas paslaugas ir patirtis;

• siųsti programinės įrangos naujinius, teikti Knox priežiūros ir palaikymo paslaugas;

• laikytis taikomų teisės aktų reikalavimų, atitinkamų veiklos srities standartų ir mūsų politikos, įskaitant šią „Samsung Knox“ privatumo politiką ir Privatumo politiką;

• ginti „Samsung Electronics“ ir visų mūsų susijusiųjų bendrovių, verslo partnerių ar klientų teises, turtą ir saugumą.

„Samsung“ tvarko asmens duomenis pirmiau nurodytais tikslais. „Samsung“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasi šiais teisiniais pagrindais:

Vykdyti mūsų pažadus Jums (vykdyti sutartis); BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas

• Registruoti ir autentifikuoti Jus ar Jūsų įrenginį Knox aktyvinimui; ir

• Suteikti Knox, įskaitant Knox licencijų valdymą.

Remti mūsų komercinius interesus (teisėtus interesus); BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas

• Atsakyti į Jūsų užklausas, nurodymus ir prašymus;

• Tiekti, vertinti, analizuoti ir tobulinti Knox ir mūsų verslą;

• Palaikyti reikiamas saugumo priemones; ir

• Apsisaugoti nuo atsakomybės, įskaitant savo srities standartų ir taisyklių laikymąsi ir mūsų politikos vykdymą.

Vykdyti įstatymų, norminių įsipareigojimų ir teisinių procesų reikalavimus; BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas

• Laikytis galiojančių nuostatų ir vykdyti priežiūros institucijų bei teismų nutarimus.

Su Jūsų sutikimu; BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas

• Programų žurnalų rinkimas ir apdorojimas, kad galima būtų nustatyti ir diagnozuoti klaidas.

SU KUO JŪSŲ INFORMACIJA DALIJAMĖS?

Jūsų informaciją atskleisime bendrovės viduje ir kitoms toliau nurodytoms bendrovėms, tačiau tik pirmiau nurodytais tikslais.

• Susijusios įmonės: kitos „Samsung Electronics“ grupės kontroliuojamos arba jai priklausančios įmonės;

• Paslaugų teikėjai: kruopščiai atrinktos bendrovės, kurios teikia paslaugas mums arba mūsų vardu, pavyzdžiui, debesų paslaugos platformos, kurios duomenis tvarko mūsų vardu. Tiek tiekėjai taip pat yra įsipareigoję saugoti Jūsų informaciją;

Kitos šalys, jeigu reikalaujama pagal teisės aktus arba jeigu reikia apsaugoti Knox: pavyzdžiui, atskleisti Jūsų asmens duomenis gali būti reikalaujama pagal įstatymą, teisinį procesą ar vyriausybės institucijų teismo nurodymą. Jie gali mūsų prašyti atskleisti Jūsų informaciją teisėtvarkos užtikrinimo tikslais, nacionalinio saugumo, kovos su terorizmu ar kitais su viešuoju saugumu susijusiais tikslais;

• Kitos šalys, susijusios vykdant bendrovių sandorius: galime atskleisti Jūsų informaciją trečiajai šaliai vykdydami bendrovių susijungimo arba perdavimo, įsigijimo arba pardavimo sandorį, taip pat bankroto atveju; ir

• Kitos šalys su Jūsų sutikimu arba nurodymu: be šioje „Samsung Knox“ Privatumo politikoje nurodytų atvejų informaciją apie Jus galime perduoti trečiosioms šalims su Jūsų atskiru sutikimu arba prašymu.

KAIP ILGAI SAUGOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ IR KUR JI SIUNČIAMA?

Jūsų duomenų saugojimo laikas priklauso nuo teisinio pagrindo, kuriuo Jūsų duomenys tvarkomi. Pavyzdžiui, duomenis, kuriuos tvarkome vykdydami sutartį su Jumis, privalome saugoti, kol Jūs naudojatės Knox. Tokius duomenis saugome ir tvarkome, kol esate aktyvus Knox naudotojas. Šiai kategorijai priskiriami tokie duomenys: Jūsų paskyros informacija ir įrenginio informacija bei identifikatoriai.

Duomenys, kuriuos tvarkome savo komerciniais interesais, pvz., apie Jūsų naudojimąsi Knox, laikomi tik tiek, kiek reikia atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių jie buvo surinkti. Pavyzdžiui, šie duomenys gali būti renkami analizei atlikti, kad galėtume tobulinti Knox, arba galime tvarkyti duomenis, kad registruotume Jūsų per Knox arba apie jį pateiktas užklausas, kad Jums suteiktume kuo geresnes paslaugas.

Be to, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų duomenis gavę Jūsų sutikimą. Jei atsiimsite savo sutikimą, mes sustabdysime Jūsų sutikimu pagrįstų duomenų tvarkymą, tačiau tai neturės įtakos duomenų, surinktų prieš Jūsų atsisakymą, tvarkymui, kol nebus pasiekti tikslai, dėl kurių buvo renkami tokie duomenys.

Atkreipkite dėmesį: nors stengiamės saugoti Jūsų duomenis pirmiau nurodytą laikotarpį, Jūsų duomenys gali būti tvarkomi ilgiau pagal galiojančius teisės aktus. Pavyzdžiui, jeigu konkretūs nuostatai reikalauja mūsų turėti tam tikrus duomenis, mes jų laikysimės ir saugosime tuos duomenis, kol pasibaigs privalomas saugojimo laikotarpis.

Kol saugosime Jūsų duomenis, jiems visada bus taikomos atitinkamos apsaugos priemonės.

Jums naudojant Knox, Jūsų asmens duomenys bus perduoti, saugojami ir tvarkomi kitose šalyse; tokios šalys, be kita ko, yra Europos ekonominės erdvės šalys, Filipinai, Brazilija, Jungtinės Valstijos, Kanada ir Korėjos Respublika. Visiems tarptautiniams duomenų perdavimams taikomi teisiniai reikalavimai, skirti užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir pagal Jūsų lūkesčius.

ŠIOS „SAMSUNG KNOX“ PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Ši „Samsung Knox“ privatumo politika gali būti atnaujinta, kad praneštume apie pasikeitimus, susijusius su Jūsų informacijos rinkimu ir tvarkymu Knox, arba apie susijusių įstatymų pakeitimus. Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data nurodyta šios „Samsung Knox“ privatumo politikos pradžioje.