Viimati värskendatud: 6. november 2020

Me teame oma ettevõttes Samsung Electronics Co., Ltd., kui tähtis on meie klientidele privaatsus. Rakenduse Knox vastutav andmetöötleja on Samsung. Koostasime Samsung Knoxi privaatsusavalduse, et saaksite paremini aru, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame.

Meie privaatsusavaldus, mis on leitav aadressilt https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy, kehtib ka rakenduse Knox kasutamisele. Privaatsusavaldus sisaldab rohkem teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame. See sisaldab teavet ka teie õiguste kohta ja selgitab, kuidas meiega ühendust saada. Lisaks sellele Samsungi Knoxi privaatsusavalduse lugege läbi ka meie privaatsusavaldus. Siiski on see Samsungi Knoxi privaatsusavaldus privaatsusavalduse suhtes ülimuslik kõikidel juhtudel, mis puudutavad seda, kuidas me kasutame teie andmeid rakenduse Knox tarbeks.

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME?

Knoxi kaudu kogub ja hoiab Samsung teie kohta andmeid mitmel viisil.

Teave teiepoolse Knoxi kasutamise kohta

Kogume teie seadmes oleva tarkvara kaudu ja muul moel andmeid selle kohta, kuidas te meie rakendust Knox kasutate. Kogume järgmist teavet:

• seadme ja rakenduse teavet, nagu näiteks seadme tuvastajad ja muud ainulaadsed tuvastajad, seadme tarkvara versioon, operatsioonisüsteemi versioon, seadme mudelid, rakenduse paketi nimi, rakenduse paketi versioon ja rakenduse räsiandmed.

• teave teiepoolse Knoxi kasutamise kohta, sealhulgas kuidas, millal ja kui kaua te oma seadmeid ja Knoxi kasutate. Knoxiga suheldes saavad Samsungi serverid teavet muu hulgas selle kohta, kuidas te Knoxi kasutate ja Knoxiga suhtlete.

• teiepoolse eraldi nõusoleku korral ka rakenduse logisid Knoxi tõrgete tuvastamiseks ja diagnoosimiseks. Vastav eraldi nõusolek sisaldab täpsemat teavet selle kohta, mis tüüpi andmeid me kogume ja kasutame.

Peale selle võime koguda muid andmeid teie, teie seadmete ja rakenduste ning rakenduse Knox teiepoolse kasutamise kohta viisil, mida kirjeldame teile andmete kogumise ajal või muul moel, kui annate selleks oma nõusoleku.

Me võime kasutada kolmandate isikute pakutavaid analüüsiteenuseid, näiteks rakendust Google Analytics. Teavet, mida me kogume, võidakse avaldada kõnealuste teenuste pakkujatele ja muudele asjakohastele kolmandatele isikutele. Nad võivad andmeid vahetult koguda ning nad kasutavad saadud teavet muu hulgas rakenduse Knox kasutamise hindamiseks ja selle haldamise hõlbustamiseks. Lisateavet rakenduse Google Analytics kohta leiate aadressilt https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME?

Kasutame kogutud andmeid järgmistel eesmärkidel:

• teie või teie seadme registreerimiseks ja autentimisel rakenduse Knox aktiveerimiseks ja Knoxi litsentside haldamiseks;

• Knoxi võrgu ja selle funktsioonide ja teenuste pakkumiseks;

• et vastata teie taotlustele, päringutele ja korraldustele, mille olete esitanud rakenduse Knox kaudu ja kohta;

• et käitada, hinnata ja täiustada meie äri (sh uute toodete ja teenuste väljaarendamiseks, meie toodete ja teenuste tõhusamaks muutmiseks ning täiustamiseks, kommunikatsiooni haldamiseks, meie toodete, teenuste ja kliendibaasi analüüsiks, turu-uuringute ning andmeanalüütika tegemiseks, aga ka raamatupidamise, auditeerimise ja muude sisekontrolli protseduuride jaoks);

• meie toodete ja teenuste analüüsimiseks, mis aitab meil paremini klientidest aru saada, et pakkuda teile kõige sobivamaid teadaandeid, teenuseid ja kogemusi;

• rakenduse Knox jaoks tarkvaravärskenduste, hooldusteenuste ja toe pakkumiseks;

• kohaldatavate õiguslike nõuete, asjaomaste valdkonnastandardite ning meie põhimõtete, sealhulgas Samsung Knoxi privaatsusavalduse ja privaatsuspoliitika järgimiseks ning täitmise tagamiseks;

• Samsung Electronicsi või meie sidusettevõtete, äripartnerite või klientide õiguste, vara või ohutuse kaitsmiseks.

Samsung töötleb isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel. Samsungi õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks on järgmised.

Teile antud lubaduse pidamine (lepingu täitmine) – isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt b

• Teie või teie seadme registreerimiseks ja autentimiseks, et aktiveerida rakendus Knox.

• Knoxi kättesaadavaks tegemiseks ja Knoxi litsentside haldamiseks.

Meie kommertshuvide kaitsmine (õigustatud huvi) – GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f

• Teie taotlustele, juhistele ja päringutele vastamiseks.

• Rakenduse Knox ja meie ettevõtte käigus hoidmiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ning täiustamiseks.

• Piisavate turbemeetmete tagamiseks.

• Kaitseks vastutusele võtmise eest, sh valdkonnastandardite järgimiseks ja ettevõtte põhimõtete jõustamiseks.

Õigusaktide täitmine, regulatiivsete kohustuste ja õiguslike menetluste järgimine – GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c

• Kehtivate õigusaktide ja eeskirjade ning kohtute korralduste täitmiseks.

Teie nõusolekul – GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a

• Rakenduse logide kogumiseks, et tuvastada ja diagnoosida rakenduse tõrkeid.

KELLEGA ME TEIE ANDMEID JAGAME?

Avaldame teie teavet oma ettevõtte sees ja järgmistele üksustele, kuid ainult ülalnimetatud eesmärkidel.

• Sidusettevõtted: teised Samsung Electronicsi kontserni ettevõtted, mille üle meil on valitsev mõju või mis kuuluvad meile.

• Teenuseosutajad: hoolikalt valitud ettevõtted, kes osutavad meile või meie nimel teenuseid, näiteks pilveplatvormide pakkujad, kes meie nimel andmeid hoiavad. Need teenuseosutajad on pühendunud teie isikuandmete kaitsele.

• Muud isikud, kui see on õigusaktides nõutud või vajalik selleks, et kaitsta rakendust Knox: näiteks võivad riigiasutused õigusaktide, õigusmenetluse või kohtukorralduse alusel nõuda teie andmete avaldamist. Nad võivad nõuda meilt teie kohta teavet ka õiguskaitse eesmärkidel, riikliku julgeoleku tagamiseks, terrorismivastaste meetmete võtmiseks või muul otstarbel, mis on seotud avaliku julgeolekuga.

• Korporatiivtehingutega seotud muud isikud: võime avaldada teie teavet kolmandatele isikutele ühinemise, võõrandamise, omandamise või müümise käigus või pankroti korral.

• Muud osalised teie nõusolekul või äranägemisel: peale avaldamiste, mida on kirjeldatud selles Samsungi Knoxi privaatsusavalduses, võime jagada teid puudutavat teavet kolmandate osapooltega, kui olete andnud selleks eraldi nõusoleku või taotlete sellist jagamist.

KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME JA KUHU NEED LÄHEVAD?

Teie andmete säilitustähtaeg oleneb õiguslikust alusest, millele teie andmete töötlemisel tuginetakse. Näiteks meie ja teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks vajalikke andmeid peame töötlemiseks hoidma kogu selle aja vältel, mil te rakendust Knox kasutate. Hoiame ja töötleme neid andmeid, kuni te kasutate rakendust Knox aktiivselt. Selle kategooriasse kuuluvad ka teie konto ning seadme andmed ja identifikaatorid.

Meie kommertshuvide (nt rakenduse Knox teiepoolse kasutamise) kaitsmiseks töödeldavaid andmeid säilitame seni, kuni see on nende andmete kogumise eesmärgiks vajalik. Näiteks võime neid andmeid koguda analüüsimise eesmärgil rakenduse Knox täiustamiseks või töödelda neid päringute salvestamiseks, mille te olete esitanud rakenduse Knox kaudu või sellega seoses, et pakkuda teile paremat klienditeenindust.

Veel võime töödelda teie andmeid teie antud nõusoleku alusel. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, lõpetame teie nõusolekule tuginevate andmete töötlemise, aga see ei mõjuta nende andmete töötlemist, mis on kogutud enne nõusoleku tagasivõtmist, kuni nende eesmärkide saavutamiseni, milleks niisuguseid andmeid koguti.

Arvestage, et ehkki püüame teie andmeid hoida eespool kirjeldatud aja jooksul, võidakse teie andmeid töödelda kehtivate õigusaktide kohaselt kauem. Näiteks kui konkreetne õigusakt kohustab meid kindlaid andmeid hoidma, peame seda nõuet täitma ja hoidma andmeid nõutava säilitustähtaja lõppemiseni.

Kuni me säilitame teie andmeid, kohaldatakse nende suhtes alati asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Kui kasutate rakendust Knox, kaasneb sellega teie isikuandmete edastamine teistesse riikidesse ning nende talletamine ja töötlemine teistes riikides, muu hulgast Euroopa Majanduspiirkonna riikides, Filipiinidel, Brasiilias, Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Korea Vabariigis. Andmete rahvusvahelise edastamise korral kehtivad õigusaktides sätestatud nõuded, millega tagatakse teie isikuandmete turvaline ja teie ootustele vastav töötlemine.

UUENDUSED SAMSUNG KNOXI PRIVAATSUSAVALDUSES

Seda Samsungi Knoxi privaatsusavaldust võidakse värskendada, et teavitada teid muudatustest selles osas, kuidas me teie andmeid rakenduses Knox kogume ja töötleme, või muudatustest asjakohastes õigusaktides. Dokumendi viimase värskendamise kuupäev on esitatud Samsung Knoxi privaatsusavalduse ülaosas.