Poslední aktualizace: 6. listopadu 2020

Ve společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. víme, jak důležitá je pro naše zákazníky ochrana osobních údajů. Společnost Samsung je správcem údajů pro službu Knox. Tyto Zásady ochrany osobních údajů Samsung Knox jsme vytvořili, abychom se ujistili, že rozumíte způsobům, kterými shromažďujeme a používáme vaše osobní informace.

Naše Zásady ochrany osobních údajů na adrese https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy se také vztahují na vaše používání služby Knox. Naše Zásady ochrany osobních údajů obsahují další informace o způsobech, kterými používáme vaše údaje. Obsahují také informace o vašich právech a možnostech, jak nás můžete kontaktovat. Kromě těchto Zásad ochrany osobních údajů Samsung Knox si prosím přečtěte i naše Zásady ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů Samsung Knox však budou mít vždy přednost před Zásadami ochrany osobních údajů z hlediska toho, jak používáme vaše informace v rámci služby Samsung Knox.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Informace o vás získává a uchovává společnost Samsung prostřednictvím služby Knox různými způsoby.

Informace o vašem používání služby Knox

Informace o vašem používání služby Knox budeme shromažďovat prostřednictvím softwaru na vašem zařízení a jinými prostředky. Budeme shromažďovat:

• Informace o zařízení a aplikaci, jako jsou identifikátory zařízení a další jedinečné identifikátory, verze softwaru zařízení, verze OS, modely zařízení, název balíčku aplikace, verze balíčku aplikace a data hash aplikace.

• Informace o vašem používání služby Knox, včetně toho, jak, kdy a jak často používáte své zařízení a službu Knox. Servery společnosti Samsung obdrží informace při interakci se službou Knox, například informace o vašem používání služby Knox a interakci se službou Knox.

• S vaším zvláštním souhlasem aplikace zaznamenává protokoly pro identifikaci a diagnostiku chyb pomocí služby Knox. Podrobněji vysvětlíme typy údajů shromažďovaných a používaných v samostatném souhlasu.

Můžeme shromažďovat i jiné informace o vás, o vašich zařízeních a aplikacích a o vašem používání služby Knox způsoby, které vám popíšeme v momentě samotného shromáždění nebo jinak s vaším souhlasem.

Můžeme využívat analytické služby třetích stran, jako je Google Analytics. Informace, které získáváme, můžeme poskytnout těmto poskytovatelům a jiným příslušným třetím stranám, které tyto informace používají, například k vyhodnocení vašeho používání služby Knox a k podpoře při správě služby Knox, případně je tito mohou přímo shromažďovat. Chcete-li se dozvědět více o službě Google Analytics, navštivte prosím https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE?

Shromažďované informace používáme k následujícím účelům:

• k vaší registraci a ověření vás nebo vašeho zařízení pro aktivaci služby Knox a správu licencí Knox;

• k poskytnutí rámce Knox a jeho funkcí a služeb;

• k plnění vašich požadavků a pokynů a zodpovězení vašich dotazů zadaných prostřednictvím služby Knox;

• k provozování, vyhodnocování a zdokonalování naší činnosti (včetně vývoje nových produktů, zdokonalování a vylepšování našich produktů a služeb, správy naší komunikace, analýzy našich produktů, zákaznické základny a služeb, provádění průzkumu trhu, provádění analýzy dat, vedení účetnictví, provádění auditu a jiných interních funkcí);

• abychom mohli analyzovat naše produkty a služby proto, abychom lépe porozuměli našim zákazníkům, a mohli vám nabídnout pro vás ty nejdůležitější komunikace, služby a zkušenosti;

• k poskytování aktualizací softwaru, služeb údržby a podpory pro službu Knox;

• k vyhovění platným legislativním požadavkům, příslušným standardům odvětví a našim zásadám, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů Samsung Knox a Zásad ochrany osobních údajů;

• abychom ochránili práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Samsung Electronics nebo kterékoli z našich přidružených společností, obchodních partnerů nebo zákazníků.

Společnost Samsung provádí zpracování osobních údajů k účelům popsaným výše. Právní základ pro zpracování informací společností Samsung je uveden níže:

Dodržení našeho příslibu vůči vám (plnění smlouvy), článek GDPR 6(1)(b)

• Registrace a ověření vás nebo vašeho zařízení pro aktivaci služby Knox; a

• Poskytování služby Knox, včetně správy licencí Knox.

K propagaci našich obchodních zájmů (oprávněné zájmy), článek GDPR 6(1)(f)

• Reakce na vaše požadavky, pokyny a dotazy;

• Provoz, posuzování a vylepšování služby Knox a naší obchodní činnosti;

• Udržování příslušných bezpečnostních opatření; a

• Ochrana před odpovědností, včetně dodržování standardů odvětví a vymáhání našich zásad.

Dodržování právních předpisů, regulatorních povinností a zákonných postupů, článek GDPR 6(1)(c)

• Dodržování platných statutů a regulačních a soudních nařízení.

S vaším souhlasem, článek GDPR 6(1)(a)

• Shromažďování a zpracování protokolů aplikace pro identifikaci a diagnostiku chyb.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE?

Vaše informace budeme moci zpřístupňovat interně, v rámci našich obchodních zájmů, následujícím subjektům, ale pouze k výše uvedeným účelům.

• Přidružené subjekty: další společnosti skupiny Samsung Electronics, které řídíme nebo vlastníme;

• Poskytovatelé služeb: pečlivě vybrané společnosti, které poskytují služby pro nás nebo naším jménem, jako jsou poskytovatelé cloudových platforem, kteří naším jménem uchovávají data. Tito poskytovatelé se rovněž zavázali k ochraně vašich informací;

• Jiné strany, pokud to vyžaduje legislativa nebo je to nezbytné pro ochranu služby Knox: může jít například o právní požadavek, zákonný proces nebo soudní příkaz státních orgánů zpřístupnit vaše informace. Vaše informace si od naší společnosti mohou vyžádat i za účelem vymáhání práva, zajištění národní bezpečnosti, boje proti terorismu a jiných aspektů souvisejících s bezpečností obyvatelstva;

• Další strany ve spojení s obchodními transakcemi: vaše informace smíme sdělit třetí straně v rámci fúze nebo převodu, nabytí nebo prodeje nebo v případě bankrotu; a

• Ostatní strany s vaším souhlasem nebo na vaši žádost: kromě zpřístupnění popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů Samsung Knox můžeme informace shromážděné od vás sdílet se třetími stranami s vaším zvláštním souhlasem nebo na vaši žádost.

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME A KAM JE PŘEDÁVÁME?

Doba, po kterou budeme vaše údaje uchovávat, závisí na právním základě zpracování údajů. Údaje, které zpracováváme pro účely plnění naší smlouvy s vámi, je například nezbytné uchovávat po celou dobu, po kterou používáte službu Knox. Tyto údaje budeme uchovávat a zpracovávat po celou dobu, po kterou budete aktivním uživatelem služby Knox. Do této kategorie patří údaje, jako jsou informace o vašem účtu, informace o zařízení a identifikátory.

Údaje, které zpracováváme pro účely prosazování našich obchodních zájmů, jako je vaše používání služby Knox, jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny. Tyto údaje je například možné shromažďovat pro účely provádění analýz, abychom mohli vyvíjet zlepšení služby Knox, případně můžeme údaje zpracovávat, abychom mohli vést záznam dotazů, které jste zadali prostřednictvím služby Knox nebo v souvislosti s ní, ke zlepšování vašich zkušeností se zákaznickými službami.

Kromě toho můžeme vaše údaje zpracovávat také na základě vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, přestaneme zpracovávat údaje, jejichž zpracování se opírá o váš souhlas, ale nebude to mít vliv na zpracování údajů shromážděných před vaším odvoláním, dokud nebude dosaženo účelu, pro který byly tyto údaje shromážděny.

Vezměte prosím na vědomí, že i když je naším cílem uchovávat vaše údaje po dobu uvedenou výše, jejich zpracování může v souladu s příslušnou legislativou probíhat déle. Pokud například konkrétní právní předpis nařizuje, abychom požadovali konkrétní údaje, vyhovíme mu a tyto údaje budeme uchovávat až do uplynutí požadovaného období uchovávání.

Po celou dobu uchovávání z naší strany budou vaše údaje zabezpečeny příslušnými opatřeními.

Vaše používání služby Knox bude zahrnovat předávání, uložení a zpracování vašich osobních údajů v jiných zemích. Mezi tyto země patří mimo jiné země v rámci EHP, Filipíny, Brazílie, Kanada, Spojené státy americké a Korejská republika. Mezinárodní předávání údajů se řídí právními požadavky, které zajišťují bezpečné zpracování vašich osobních údajů podle vašeho očekávání.

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SAMSUNG KNOX

Tyto zásady ochrany osobních údajů Samsung Knox mohou být aktualizovány, abychom vás informovali o změnách ve způsobu, jakým shromažďujeme a zpracováváme vaše informace ve službě Knox nebo o změnách souvisejících zákonů. Datum, kdy byl tento dokument naposledy aktualizován, je uvedeno v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů Samsung Knox.