Последна актуализация: 6 ноември 2020 г.

В Samsung Electronics Co., Ltd. знаем колко важна е поверителността за нашите клиенти. Samsung е администраторът на данни за Knox. Ние съставихме настоящата Политика за поверителност на Samsung Knox, за да сме сигурни, че разбирате как събираме и използваме Вашата лична информация.

Нашата Политика за поверителност на https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy се прилага също за Вашето използване на Knox. Нашата Политика за поверителност съдържа повече информация за начина, по който използваме Вашите данни. Тя съдържа също така информация за Вашите права и за начина, по който да се свържете с нас. Моля, прочетете нашата Политика за поверителност в допълнение към настоящата Политика за поверителност на Samsung Knox. Тази Политика за поверителност на Samsung Knox обаче винаги има предимство пред Политиката за поверителност по отношение на начина, по който използваме Вашата информация за Knox.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Samsung получава и съхранява информация за Вас чрез Knox по различни начини.

Информация за използването на Knox от Ваша страна

Ние ще събираме информация за използването на Knox от Ваша страна чрез софтуера на Вашите устройства и чрез други средства. Ние ще събираме:

• Информация за устройството и приложението, като например идентификатори на устройството и други уникални идентификатори, версия на софтуера на устройството, версия на операционната система, модели на устройството, име на пакета на приложението, версия на пакета на приложението и хеш данни на приложението.

• Информация за използването на Knox от Ваша страна, включително как, кога и колко често използвате устройствата си и Knox. Сървърите на Samsung ще получават информация, когато взаимодействате с Knox, като например информация за Вашето използване на Knox и за взаимодействията Ви с Knox.

• С Ваше отделно съгласие, регистрационни файлове за идентифициране и диагностициране на грешки с Knox. Ще обясним по-подробно видовете събрани и използвани данни в отделното съгласие.

Възможно е също да събираме друга информация за Вас, за Вашите устройства и приложения, както и за използването на Knox по начини, които Ви описваме в момента на събирането, или по друг начин с Ваше съгласие.

Може да използваме услуги за анализ на трети страни, като Google Analytics. Информацията, която получаваме, може да бъде разкривана на или събирана директно от тези доставчици и други съответни трети страни, които използват информацията, например, за оценка на използването от Вас на Knox и за съдействие в управлението на Knox. За да научите повече за Google Analytics, моля, посетете https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние използваме събраната информация за следните цели:

• да се регистрирате и да удостоверявате самоличността си или Вашето устройство за активиране и управление на лицензи за Knox;

• за предоставяне на рамката на Knox и нейните функции и услуги;

• за отговаряне на Вашите искания, запитвания и инструкции, направени чрез или относно Knox;

• за провеждане, оценка и подобряване на нашия бизнес (включително разработване на нови продукти; подобряване и усъвършенстване на нашите продукти и услуги; управление на нашите комуникации; анализ на нашите продукти, услуги и клиентска база; провеждане на маркетингови проучвания; извършване на анализи на данни, както и изпълнение на счетоводни, одиторски и други вътрешни функции);

• за анализ на нашите продукти и услуги, за да разберем по-добре нашите клиенти и да Ви предложим най-уместните комуникации, услуги и начини на използване;

• за предоставяне на софтуерни актуализации, услуги за поддръжка и помощ за Knox;

• за спазване и изпълнение на приложимите законови изисквания, съответните стандарти в индустрията и нашите политики, включително настоящата Политика за поверителност на Samsung Knox и Политиката за поверителност;

• за защита на правата, собствеността или безопасността на Samsung Electronics, или на който и да е от нашите филиали, бизнес партньори или клиенти.

Samsung обработва лична информация за целите, описани по-горе. Правното основание на Samsung за обработване на лична информация е посочено по-долу:

За спазване на нашето обещание към Вас (изпълнение на договор); ОРЗД Член 6, ал. 1, буква (б)

• за регистриране и удостоверяване на Вас или Вашето устройство за активиране на Knox; и

• за да Ви предоставяме Knox, включително управление на лицензи за Knox.

За популяризиране на нашите бизнес интереси (законови интереси); ОРЗД Член 6, ал. 1, буква (е)

• за отговаряне на Вашите искания, указания и запитвания;

• за управление, оценка, анализ и подобряване на Knox и на нашия бизнес;

• за поддържане на подходящи мерки за сигурност; и

• за защита срещу отговорност, включително спазване на стандартите в индустрията и изпълнение на нашите политики.

За спазване на закона, регулаторните задължения и правните процеси; ОРЗД Член 6, ал. 1, буква (в)

• за спазване на приложимите правилници, както и нормативни и съдебни разпореждания.

С Ваше съгласие; ОРЗД Член 6, параграф 1, буква (а)

• за събиране и обработване на регистрационни файлове за идентифициране и диагностициране на грешки.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние ще разкрием Вашата информация в рамките на нашата компания и на следните предприятия, но само за целите, описани по-горе.

• Свързани дружества: други компании от групата Samsung Electronics Group, които контролираме или притежаваме;

• Доставчици на услуга: внимателно подбрани компании, които предоставят услуги за нас или от наше име, например доставчици на облачна платформа, които поддържат данни от наше име. Тези доставчици също са ангажирани със защитата на Вашата информация;

• Други страни, когато се изисква от закона или както е необходимо за защита на Knox: например, разкриването на Вашата информация може да е необходимо според закона, законен процес или съдебна заповед от правителствени власти. Те могат също да поискат Вашата информация от нас за целите на изпълнение на закона, националната сигурност, мерки против тероризма или други въпроси, свързани с обществената сигурност;

• Други страни във връзка с корпоративни трансакции: можем да разкрием Вашата информация на трета страна като част от сливане или прехвърляне, придобиване или продажба, или в случай на фалит; и

• Други страни с Вашето съгласие или по Ваше указание: в допълнение към оповестяванията, описани в настоящата Политика за поверителност на Samsung Knox, ние можем да споделяме информация за Вас с трети страни, когато сте дали отделно съгласие за или сте поискали такова споделяне.

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ И КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВА ТЯ?

Колко време ще се съхраняват Вашите данни зависи от правното основание за тяхното обработване. Например, данните, които обработваме, за да изпълним нашия договор с Вас, изискват от нас да съхраняваме данните през цялото време, когато използвате Knox. Ние ще съхраняваме и обработваме тези данни, докато сте активен потребител на Knox. Данни, като информация за Вашия акаунт, устройството и идентификатори, попадат в тази категория.

Данните, които обработваме за популяризиране на нашите бизнес интереси, като използването от Вас на Knox, се съхраняват само толкова време, колкото е необходимо за целите, за които са били събрани. Например, тези данни могат да бъдат събрани за извършване на анализи, за да можем да разработим подобрения в Knox или да обработваме данни, за да поддържаме запис на запитвания, които сте направили чрез или относно Knox с цел подобряване на използването от Вас на Услуги за клиенти.

В допълнение, може също така да обработваме Вашите данни въз основа на Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, ние ще спрем обработването на данните, за които сте дали съгласието си, но това няма да засегне обработването на данни, събрани преди оттеглянето, до постигане на целите, за които са били събрани.

Моля, обърнете внимание, въпреки че ние се стремим да запазим Вашите данни за описания по-горе период от време, Вашите данни могат да бъдат обработвани по-дълго в съответствие с приложимото законодателство. Например, ако конкретен закон налага да изискваме определена част от данните, ние го спазваме и запазваме данните до изтичане на задължителния период за запазване.

Докато Вашите данни се съхраняват от нас, те винаги ще бъдат обект на подходящи защитни мерки.

Използването от Ваша страна на Knox ще включва прехвърлянето, съхранението и обработването на Вашата лична информация в други страни; тези страни включват, но не се ограничават до страните в Европейската икономическа зона, Филипините, Бразилия, Съединените американски щати, Канада и Република Корея. Всички международни трансфери на данни подлежат на законови изисквания за гарантиране обработването на Вашата лична информация по безопасен начин и според очакванията Ви.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА SAMSUNG KNOX

Настоящата Политика за поверителност на Samsung Knox може да бъде актуализирана, за да Ви информира за промени в начина, по който събираме и обработваме Вашата информация в Knox или за промени в съответните закони. Датата, на която документът е актуализиран за последен път, е показана в горната част на настоящата Политика за поверителност на Samsung Knox.